Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ công tác Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị. Ảnh: C.T.V

Đồng thời đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên tích cực phấn đấu, rèn đức, luyện tài, khắc phục khó khăn thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo mọi mặt công tác công an; vừa làm tốt chức năng tham mưu chiến lược trong lĩnh vực đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; vừa tập trung chỉ đạo những công tác trọng tâm, vấn đề phức tạp đặt ra trong từng thời điểm. 

Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, quy định, mỗi lĩnh vực công tác đều có đường lối, phương pháp, cách làm phù hợp như: Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo đột phá trong lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ; khoa học, bài bản trong tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khơi dậy và phát huy tính tiền phong, xung kích trong lãnh đạo công tác quần chúng; công khai, minh bạch trong lãnh đạo công tác hậu cần - kỹ thuật. 

Đối chiếu với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, về cơ bản các mục tiêu đều đạt và vượt, nổi bật đó là:

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, quán triệt phương châm "An ninh chủ động", Đảng ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 39 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời, chủ động tham mưu và trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống phát sinh về ANTT, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên các lĩnh vực tôn giáo, kinh tế, thông tin truyền thông, an ninh xã hội, an ninh mạng được đảm bảo...

Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh ban hành hơn 100 văn bản chỉ đạo; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành 650 văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm TTATXH. Đã xác lập 4 chuyên đề đột phá, 12 công tác trọng tâm về phòng, chống tội phạm; mở 33 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89%, trọng án đạt 98%. 

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham những, buôn lậu đạt kết quả cao, không để xảy ra việc làm oan người không có tội, hạn chế thấp nhất các sai sót.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình, phát huy hiệu quả tốt; kiềm chế sự gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra; TTATGT được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh hiện có 35 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 12 mô hình điển hình tiên tiến đang phát huy tác dụng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo màng lưới an ninh nhân dân vững chắc.

Để có được những kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cũng như xây dựng lực lượng công an chính quy, từng bước hiện đại, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy toàn lực lượng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Một trong những kết quả nổi bật của công tác chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc. 

Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 10 và xây dựng bộ tài liệu về  "Nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quy hoạch" nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu, xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp đối với công tác công an. Một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Đảng ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên cấp trên, lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chức năng dự và chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong các tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được chú trọng, các cấp ủy tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; kiểm tra, giám sát chuyên đề tập trung vào việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các lĩnh vực công tác nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để chủ động phòng ngừa cán bộ, đảng viên sai phạm. 

Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành 93 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề kịp thời phát hiện chấn chỉnh những khuyết điểm, bất cập góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, 5 năm qua đã kết nạp 325 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 278 đảng viên dự bị.

Đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, chiến sỹ bằng chương trình, kế hoạch công tác và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chủ động ngăn ngừa, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ sai phạm, đã hạn chế thấp nhất tỷ lệ cán bộ bị xử lý kỷ luật. 

Quan tâm xây dựng "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND"; công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới gắn với công tác cán bộ và việc tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua đã thật sự trở thành động lực để cán bộ, chiến sỹ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Chủ động triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Ninh Bình góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Đã quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có thể khẳng định đây là nhiệm kỳ có bước đột phá trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác cán bộ trong CAND với 7 văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương "Xây dựng Công an xã chính quy". 

Đến tháng 1/2020, Công an Ninh Bình đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đối với 120/120 xã, thị trấn, điều động 432 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, là một trong 14 đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chính quy hóa lực lượng công an xã. 

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ với phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu về nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. 

Quan tâm đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực công tác cho cán bộ, chiến sỹ. So với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học tăng 59,92%. Trình độ cử nhân và cao cấp chính trị tăng 44%, góp phần nâng cao chất lượng công tác và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo. Chú trọng đầu tư trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu cho các đơn vị; ưu tiên ứng dụng KHCN trong hoạt động nghiệp vụ và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thực hiện nghiêm túc quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Với những kết quả đạt được trên các mặt công tác, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công an tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng và 1 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước; 5 năm liền được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc (trong đó 2 năm liền 2018, 2019 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc). Có hơn 1.000 lượt tập thể, gần 3.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Công an tỉnh được tặng cờ thi đua xuất sắc.

Có được những kết quả trên là do trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên; luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và có hiệu quả với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và vai trò lãnh đạo trực tiếp trên các mặt công tác của toàn lực lượng. Chủ động đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp với thực tiễn; phát huy trí tuệ tập thể; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành theo hướng cụ thể, khoa học, tập trung và dứt điểm, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và người đứng đầu; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện; duy trì tốt mối quan hệ giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiều vấn đề cơ bản, có tính chiến lược với những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình trong sạch, vững mạnh.

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên được đào tạo cơ bản, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, tận tụy trước công việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ văn minh khi tiếp xúc với nhân dân; mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu cụ thể, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an Ninh Bình chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó với nhân dân, ngang tầm nhiệm vụ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác. 

Chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT; giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75% trở lên; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; nâng cao tỷ lệ xử lý hình sự các vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường. 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Kiềm chế tai nạn giao thông và cháy, nổ. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở. Tập trung phát động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác công an. 

Xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực sự tiên phong gương mẫu, có trí tuệ và đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ

Tự hào với những kết quả đã đạt được và ý thức được trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, mưu trí, dũng cảm, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Sơn
(TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh)

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện