Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở: Đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ

Đến ngày 22/6, 665/665 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã bảo đảm được phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở: Đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Đức

Để đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều cách làm hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội như: tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 154 điểm cầu với 100% xã, phường, thị trấn tham gia, qua đó đảm bảo thông tin kịp thời, nhanh chóng, chuẩn xác. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn xây dựng mẫu chương trình, kịch bản điều hành đại hội các cấp; tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm kiểm phiếu bầu cử đến cấp cơ sở. Do vậy, đã tạo điều kiện cho các cấp ủy chuẩn bị và tổ chức đại hội được thuận lợi, kịp thời, đúng quy định và thống nhất trong toàn tỉnh. 

Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh và của cấp ủy cấp trên, ngay từ những ngày đầu năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung, tích cực, chủ động chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức đại hội với tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội như: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, dự thảo nghị quyết đại hội, dự thảo chương trình thực hiện nghị quyết đại hội được các cấp ủy cơ sở chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Để nâng cao chất lượng văn kiện, các cấp ủy cơ sở đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của đại biểu lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt nghỉ hưu tại địa phương, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, ý kiến tham gia góp ý của đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và được tiếp thu, hoàn chỉnh. Nhiều báo cáo đã đánh giá khá toàn diện tình hình, kết quả lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ trên tất cả các lĩnh vực; tập trung phân tích ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Đặc biệt, để việc thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức, nhưng giữ vững các nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn chi tiết các bước trong quy trình nhân sự cấp ủy. Theo đó, đối với đảng ủy cấp cơ sở nơi có ban thường vụ cấp ủy trở lên đến cấp tỉnh thì thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Đối với đảng ủy cơ sở nơi không có ban thường vụ cấp ủy thực hiện quy trình 3 bước đối với nhân sự tái cử và 3 bước với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy. Đối với các chi bộ (cả chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) thực hiện quy trình nhân sự chung theo 3 bước, đồng thời hướng dẫn cụ thể đối với chi bộ nơi có chi ủy, chi bộ nơi có bí thư, phó bí thư và chi bộ nơi chỉ có bí thư. Hướng dẫn quy trình công tác nhân sự đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh đánh giá rất phù hợp với thực tiễn, thuận lợi với các mô hình tổ chức đảng trong việc chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội Đảng, là một trong những cơ sở góp phần vào thành công đại hội đảng các cấp. 

Trong công tác chuẩn bị nhân sự, nhiều cấp ủy đã kết hợp công tác chuẩn bị nhân sự đại hội gắn với thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương theo Kế hoạch số 111 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đối với cấp xã: Trong năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025 (trước và sau đại hội), có ít nhất 50% bí thư không là người địa phương; trong nhiệm kỳ 2021-2026 có ít nhất 50% chủ tịch UBND không là người địa phương). Do vậy, đến nay, toàn tỉnh đã bố trí được 59 bí thư không là người địa phương (đạt tỷ lệ 41,3%); 22 chủ tịch UBND không là người địa phương (đạt tỷ lệ 15,4%).

Công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội được triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định đã phát huy được dân chủ, khách quan trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Đại hội các đảng bộ cơ sở đã bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra đảng ủy, đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đúng quy định. Các đại hội đã bầu 3.706 cấp ủy viên, trong đó, tham gia lần đầu là 1.011 đồng chí (chiếm tỷ lệ 27,2%); nữ 828 đồng chí (22,3%); dưới 40 tuổi là 1.187 đồng chí (32%); cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 52 đồng chí, tôn giáo 69 đồng chí. Chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên với 75,9% đồng chí có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học; 16,8% có trình độ chuyên môn thạc sĩ; 19,8% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Có 9 đồng chí bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội, trong đó tham gia lần đầu 2 đồng chí và 3 đồng chí không là người địa phương, các đồng chí bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội đều đạt trên 90% số phiếu tín nhiệm. 

Qua đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở còn cho thấy, do làm tốt công tác tuyên truyền các bước trong quy trình chuẩn bị đại hội, nên các đại biểu đến dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm khi được đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tích cực đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng nghị quyết, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, đảng bộ khóa mới; đã thận trọng tham gia lựa chọn ban chấp hành khóa mới "đủ đức, đủ tài", có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, đảm đương tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội, nhiều cấp ủy đã phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội bằng các công trình, phần việc cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, phục vụ tốt đời sống dân sinh, tạo niềm tin của người dân với Đảng. Thành công của đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc của các cấp ủy, các ban, ngành cũng như nỗ lực của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Kết quả này đã tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mai Lan