Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 14/5, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã tổ chức khai mạc. Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Tam Điệp, nhiệm kỳ 2019-2024

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có lãnh đạo thành phố Tam Điệp; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, công ty, các đơn vị quân đội trên địa bàn; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường và 165 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân của thành phố.

Nhiệm kỳ qua, MTTQVN các cấp của thành phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tiêu biểu, đại diện trong Ủy ban MTTQVN các cấp. MTTQ thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố.

Quá trình triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì và phối hợp tổ chức đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2018, toàn thành phố có 93% hộ gia đình được công nhận "gia đình văn hóa", có 420 lượt khu dân cư được công nhận "khu dân cư văn hóa"; 100% khu dân cư có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm xuống còn 1,16%.

Ủy ban MTTQVN thành phố chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đưa Tam Điệp là đơn vị đầu tiên ở đồng bằng sông Hồng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017.

MTTQ các cấp thành phố tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQVN, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. MTTQ và các đoàn thể thành phố đã phối hợp tổ chức 12 hội nghị đối thoại, qua đó tháo gỡ, giải đáp kịp thời những kiến nghị, những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh biểu dương những kết quả hoạt động của MTTQ thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận, MTTQ thành phố cần tiếp tục mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp và phát huy rộng rãi vai trò của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của Mặt trận.

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi sự vào cuộc của các cá nhân, doanh nghiệp, tập thể để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

MTTQ các cấp trong thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ hoạt động chuyên trách Mặt trận ở các cấp phải thực sự hướng về cơ sở, vì cơ sở…

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 47 vị tham gia Ủy ban MTTQVN thành phố khóa X và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội MTTQVN tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thùy Phương - Trường Giang