Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình); xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư) và xã Gia Vân (Gia Viễn) có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) đề nghị, trên địa bàn phường có hai bệnh viện lớn nên nhân dân các nơi đến khám bệnh, lưu trú đông; trên địa bàn phường có 3 tuyến đường chính giáp phía đông Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa được thành phố làm vỉa hè, đó là: đường Trần Phú, đường Tây Thành, đặc biệt là tuyến đường Trương Hán Siêu. Đề nghị thành phố quan tâm sớm làm vỉa hè các tuyến đường trên, góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực bệnh viện.

Vấn đề cử tri nêu, UBND thành phố Ninh Bình trả lời như sau: Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí để triển khai, thực hiện. Khi nào cân đối, bố trí được kinh phí, thành phố sẽ triển khai thực hiện.

* Cử tri xã Ninh Giang (huyện Hoa Lư) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ chế độ trợ cấp một lần cho những người nghỉ theo Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm).

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Hoa Lư trả lời như sau: Tại mục 2.4 về chế độ, chính sách của Thông báo số 911 - TB/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định: hỗ trợ một lần đối với người nghỉ công tác: Tiền hỗ trợ một năm công tác bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng của cấp chức danh đang đảm nhiệm (từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng công tác được làm tròn 1 năm).

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND, trong đó quy định rõ số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ và Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn liên tịch số 01/HDLT-SVN-STC hướng dẫn thực hiện quy định về số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách.

Như vậy, đã có các quy định chặt chẽ về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Hiện nay, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế theo đúng quy định.

* Cử tri xã Gia Vân (Gia Viễn) kiến nghị tại Cụm công nghiệp Gia Vân, nhiều nhà máy đã đi vào hoạt động sản xuất; nhân dân được biết khu xử lý nước thải cũng đã được xây dựng nhưng đến nay chưa đưa vào hoạt động. Đề nghị cơ quan chức năng cho biết nước thải của các nhà máy đang hoạt động hiện nay được xử lý như thế nào?

Vấn đề cử tri nêu, UBND huyện Gia Viễn trả lời như sau: Hiện tại, Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Gia Vân đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Nước thải của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp đều được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung, nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra mương thoát nước của khu vực.

P.B.Đ