Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

Phân định cắm mốc giới vùng lõi, vùng đệm Di sản danh thắng Tràng An

Cử tri huyện Hoa Lư có ý kiến đề nghị, các ngành chức năng, các cơ quan có liên quan tổ chức phân định cắm mốc giới vùng lõi, vùng đệm và ban hành các quy định bảo tồn Di sản danh thắng Tràng An.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An xây dựng hồ sơ, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án về phân định cắm mốc giới vùng lõi, vùng đệm Quần thể danh thắng Tràng An. Dự kiến trong năm 2019 sẽ trình UBND tỉnh xem xét.

Về các quy định bảo tồn di sản, ngày 22/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Vận động kinh phí từ nguồn xã hội tu bổ đền Thượng Trinh Nữ, xã Yên Hòa

Cử tri huyện Yên Mô đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để trùng tu, tôn tạo đền Thượng Trinh Nữ, xã Yên Hòa (Yên Mô). Đây là di tích lịch sử cấp tỉnh được công nhận từ năm 2000, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Hiện nay, nhiều di tích trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp; trong khi điều kiện ngân sách để tu bổ, tôn tạo còn hạn chế, chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu trước mắt huyện Yên Mô cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kinh phí từ nguồn xã hội để kịp thời tu bổ, chống xuống cấp di tích.

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu cho HĐND tỉnh bố trí kinh phí cho ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoạt động

Cử tri huyện Kim Sơn nêu ý kiến, theo Thông tư số 121/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, có quy định: kinh phí đảm bảo thực hiện cuộc vận động của ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã mức thấp nhất là 20.000.000 đồng/năm/xã…, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí dự toán ngân sách hàng năm đảm bảo kinh phí theo quy định của Thông tư trên, tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoạt động.

Về vấn đề cử tri nêu, UBND tỉnh trả lời như sau: Để chủ động thực hiện chính sách của Trung ương tại địa phương, từ năm 2016, UBND tỉnh đã đề xuất và được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình. Trong đó, kinh phí cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tại tỉnh đã được bố trí bình quân 5 triệu đồng/khu dân cư/năm và mức 7 triệu đồng/xã thuộc vùng khó khăn/năm.

Đối với việc thực hiện Thông tư 121/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 như cử tri nêu, trong đó quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" có nhiều thay đổi, bổ sung thêm một số nội dung và mức chi so với định mức phân bổ của tỉnh tại Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh.

Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 thì việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp đảm bảo nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của từng cấp. Tuy nhiên, hiện nay ngân sách Trung ương chưa hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để thực hiện chính sách trên. Để thực hiện quy định của Trung ương và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong thời gian tới, tỉnh sẽ đề nghị với Trung ương, nếu được Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách trên thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, báo cáo trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

P.B.Đ

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện