Công ty cổ phần Bê tông - thép Ninh Bình nộp ngân sách 4,4 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhưng đến hết năm 2008, Công ty cổ phần Bê tông - thép Ninh Bình vẫn đạt doanh thu gần 140 tỷ đồng, trong đó: Thép xây dựng đạt trên 50 tỷ đồng, bê tông đạt gần 83 tỷ đồng, số còn lại là hàng mộc cùng các khoản thu khác.

Công ty cổ phần Bê tông - thép Ninh Bình nộp ngân sách 4,4 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty đã sản xuất 14.104 m3 bê tông, thép luyện 8.437 tấn, thép cán 8.116 tấn, hàng mộc 856,2 m3.  Công ty cũng đã trích nộp ngân sách đạt 4,4 tỷ đồng và nộp bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công nhân viên là 2.061 triệu đồng.

 

Đinh Chúc