Công đoàn viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ do tổ chức công đoàn giao.

Công đoàn viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh: P.V

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích và tác dụng của các phong trào thi đua đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh, hằng năm Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã quan tâm phát động và tổng kết các phong trào thi đua.

Đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú xây dựng chương trình, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Điểm nổi bật là các phong trào thi đua yêu nước do CĐVC tỉnh phát động đã được các Công đoàn cơ sở cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, từng lĩnh vực theo hướng có trọng tâm, trọng điểm với nội dung thiết thực, đa dạng và phong phú.

Trong đó phải kể đến việc thi đua triển khai Cuộc vận động "Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ" của cán bộ, công chức, viên chức với những kết quả ấn tượng như: 80% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn, 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa; số giờ giao dịch giảm từ 40/giờ/tuần xuống 25giờ/tuần; kết quả xếp loại chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 95,1%...

Nền nếp kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chấn chỉnh, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu được nâng lên. Hoạt động của bộ phậ "Một cửa" ngày càng nền nếp, quy củ, các đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, nhanh gọn.

Ngoài ra, cải cách hành chính còn được các đơn vị thực hiện ngay trong quy trình soạn thảo văn bản, trong tổ chức hội họp, trong điều hành của lãnh đạo... Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên, đúng quy trình, quy định; một số đơn vị đã xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình. Ứng dụng rộng rãi việc thực hiện chữ ký số và bước đầu sử dụng hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi-Lao động sáng tạo" gắn với thi đua "xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả" cũng để lại dấu ấn đậm nét với gần 1.000 đề tài, sáng kiến các cấp được đăng ký thực hiện, trong đó 7 đề tài, sáng kiến được Hội đồng Khoa học kỹ thuật tỉnh công nhận đạt loại xuất sắc, 5 đề tài khoa học được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, 2 công trình, giải pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ IX, hơn 600 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở.

Nhiều đề tài, sáng kiến, có giá trị ứng dụng cao đem lại hiệu quả, tiêu biểu như: Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Ninh Bình" của CĐCS cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông; "sáng kiến Đổi mới hình thức tuyên truyền về hoạt động công đoàn thông qua mạng xã hội" của nhóm tác giả thuộc LĐLĐ tỉnh...

Ngoài ra, các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, phong trào thi đua vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới… cũng thu hút được sự vào cuộc của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động với nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh khẳng định: Thông qua các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua, Công đoàn viên chức tỉnh đã chú trọng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, qua đó kịp thời động viên, khích lệ và tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu trong công tác đồng thời tạo hiệu quả nêu gương trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động để những tập thể, cá nhân chưa đượckhen thưởngthấy được trách nhiệm và nghĩa vụcủamình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận. Trong 5 năm qua, CĐVC tỉnh đã được UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng cờ, bằng khen trong các phong trào thi đua…

Đào Duy