Chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đó nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy tại Trường THCS Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Đức Lam

Để đưa chương trình PBGDPL đi vào cuộc sống, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện. Các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai chương trình PBGDPL gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp luôn được củng cố, kiện toàn theo đúng thành phần, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và ban hành Quy chế hoạt động ở từng cấp. Rà soát, tham mưu cho UBND các cấp kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 270 báo cáo viên cấp huyện và 800 tuyên truyền viên cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền.

Việc PBGDPL được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phổ biến pháp luật trực tiếp qua hội nghị, các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, hoạt động các câu lạc bộ pháp luật, qua cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật...

Công tác tuyên truyền PBGDPL được triển khai sâu rộng ở các cấp, các ngành. Sở Tư pháp phổ biến các chuyên đề pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt việc tuyên truyền pháp luật đến đông đảo học sinh, sinh viên.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm, diễn đàn tuyên truyền pháp luật đến đông đảo người lao động. Công an tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. ủy ban MTTQ  tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho cán bộ chủ chốt MTTQ 3 cấp và chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh để thực hiện tuyên truyền pháp luật đến đông đảo nhân dân. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người lao động. Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên và các tầng lớp nhân dân

Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền, PBGDPL đến đông đảo nhân dân và triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL của cơ quan, đơn vị. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phổ biến nhiều văn bản pháp luật mới, liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị ở địa phương như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hòa giải ở cơ sở…

Tính riêng trong năm 2014, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã biên soạn, cấp phát 118.000 tờ gấp Hỏi-đáp Hiến pháp, trang bị 3.564 cuốn Hiến pháp và Hỏi-đáp Hiến pháp cho lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố; tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn. Cấp phát 1.024 bộ tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên. Hoạt động PBGDPL cho đối tượng đặc thù được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện thông qua trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa truyền thống...

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn và hướng dẫn 100% các ngành thành viên cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức 2.376 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề, lồng ghép cho 56.901 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung giới thiệu, phổ biến Hiến pháp 2013, Luật Đất đai (sửa đổi) 2013, Luật Tiếp công dân, Luật Biển Việt Nam, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp luật về an toàn giao thông…

Có thể nói, trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã triển khai tuyên truyền, phổ biến nhiều Bộ luật, luật, pháp lệnh, tổ chức hàng nghìn hội nghị PBGDPL, xuất bản hàng nghìn cuốn sách pháp luật về an toàn giao thông, cấp phát nhiều ấn phẩm tuyên truyền huớng dẫn về các thủ tục hành chính, xây dựng nhiều tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, tổ chức hàng trăm phiên tòa xét xử lưu động để tuyên truyền, PBGDPL. Các cấp, các ngành đã triển khai nhiều văn bản quan trọng đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức.

Công tác  PBGDPL trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững chắc, nâng cao dân trí. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, khoa học, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của nhân dân.

Trần Mạnh Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện