Các NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12: Nghị quyết số 20

Về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 3-12-2004;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-TTHĐ ngày 11-12-2014 về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Các nghị quyết thường kỳ theo quy định

a) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

b) Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh.

c) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh.

d) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

đ) Nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2016.

e) Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính 2016.

2. Các nghị quyết chuyên đề

a) Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2016.

b) Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2016-2020.

c) Nghị quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020.

d) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2016.

đ) Nghị quyết cho phép chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác.

e) Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Bình

g. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

h) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16-7-2014 Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách Nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

i) Nghị quyết về việc thành lập các phường Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

j) Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020.

k) Nghị quyết về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình.

l) Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành do không còn hiệu lực pháp luật.

Ngoài những nội dung trên, căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc ý kiến của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình này và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17-12-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, xây dựng các đề án, dự thảo Nghị quyết; phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, đảm bảo có chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp trong năm 2015./.

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện