Các Nghị quyết kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

LTS: Từ ngày 8 đến 10-12, tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết. Từ số báo này, Báo Ninh Bình trân trọng gửi tới bạn đọc nội dung các Nghị quyết.

Nghị quyết (số 29)

Về việc thành lập tổ dân phố thuộc phường Yên Bình và phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị quyết số 904/NQ-UBTVQH13 ngày 10-4-2015 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp và thành lập thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 16-11-2015 về việc ban hành Nghị quyết thành lập tổ dân phố thuộc phường Yên Bình và phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị

Điều 1. Thành lập tổ dân phố thuộc phường Yên Bình và phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Thành lập tổ dân phố thuộc phường Yên Bình, gồm:

a) Thành lập tổ dân phố Đồi Cao 1, gồm 70,2 ha diện tích đất tự nhiên, 131 hộ với 503 nhân khẩu thuộc thôn Đồi Cao 1;

b) Thành lập tổ dân phố Đồi Cao 2, gồm 75,2 ha diện tích đất tự nhiên, 152 hộ với 650 nhân khẩu thuộc thôn Đồi Cao 2;

c) Thành lập tổ dân phố Quyết Thắng, gồm 27,76 ha diện tích đất tự nhiên, 71 hộ với 259 nhân khẩu thuộc thôn Quyết Thắng;

d) Thành lập tổ dân phố Đàm Khánh Đông, gồm 53,8 ha diện tích đất tự nhiên, 128 hộ với 489 nhân khẩu thuộc thôn Đàm Khánh Đông;

đ) Thành lập tổ dân phố Đàm Khánh Tây, gồm 58,5 ha diện tích đất tự nhiên, 162 hộ với 776 nhân khẩu thuộc thôn Đàm Khánh Tây;

e) Thành lập tổ dân phố Lý Nhân, gồm 100,3 ha diện tích đất tự nhiên, 259 hộ với 1.036 nhân khẩu thuộc thôn Lý Nhân;

g) Thành lập tổ dân phố Ghềnh, gồm 74 ha diện tích đất tự nhiên, 160 hộ với 550 nhân khẩu thuộc thôn Ghềnh;

2. Thành lập tổ dân phố thuộc phường Bắc Sơn, gồm:

a) Thành lập tổ dân phố 9 trên cơ sở chia tách từ tổ dân phố 9 cũ, gồm 11,7 ha diện tích đất tự nhiên, 256 hộ với 780 nhân khẩu.

b) Thành lập tổ dân phố 18 trên cơ sở chia tách từ tổ dân phố 9 cũ, gồm 46,08 ha diện tích đất tự nhiên, 251 hộ với 702 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10-12-2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Nguyễn Tiến Thành

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện