Các cấp Hội cựu chiến binh quan tâm thực hiện công tác dân vận

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào, góp phần tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân, khích lệ người dân cùng tham gia, qua đó làm tốt công tác dân vận, phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn quán triệt quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", do đó đã quan tâm vận động cán bộ, hội viên CCB đoàn kết, giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động có chất lượng và hiệu quả, gương mẫu đi đầu thực hiện để vận động quần chúng nhân dân noi theo. Qua đó thực hiện công tác dân vận gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, coi công tác dân vận là trách nhiệm, nhiệm vụ của các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên.

Các cấp Hội thường xuyên chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nắm vững và đồng thuận với mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm giải pháp về công tác dân vận của Đảng, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan Hội CCB, các cấp Hội quan tâm tổ chức nắm chắc tình hình ở cơ sở Hội, kịp thời phát hiện những tồn đọng, sai phạm trong thực hiện các chương trình KT-XH ở địa phương, kịp thời uốn nắn, chỉ đạo tổ chức thực hiện phát huy quyền làm chủ của CCB và nhân dân.

Phối hợp giữa CCB với các cơ quan, đoàn thể trong vận động CCB và nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tổ chức lấy ý kiến CCB và các đoàn thể tham gia xây dựng chính sách, quy hoạch, những chương trình, dự án lớn của tỉnh, địa phương, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hàng năm, các cấp Hội tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua như: "CCB gương mẫu", "CCB giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế giỏi" và các phong trào, các cuộc vận động của địa phương phát động.

Trọng tâm là các phong trào, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Các cấp Hội đã chỉ đạo duy trì và hoạt động hiệu quả 237 mô hình "Dân vận khéo", trong đó cấp tỉnh có 16 mô hình, cấp huyện, thành phố có 18 mô hình, cấp cơ sở có 203 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đơn cử, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, các cấp Hội CCB đã vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện chủ trương của cấp ủy các cấp như thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến kế, hiến công, đóng góp tiền của.

Đã có 13.175 hộ hội viên CCB tình nguyện hiến hơn 462 nghìn m2 đất, tháo dỡ gần 8.300m tường rào để mở đường, xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp gần 105 nghìn ngày công lao động và ủng hộ 25,7 tỷ đồng. Có gần 76 nghìn lượt hội viên CCB tham gia 929 buổi phát động ra quân vệ sinh môi trường, trồng hơn 197 nghìn cây xanh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh mương máng, làm sạch đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

5 năm qua, các cấp Hội tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Trung ương, địa phương phát động. Đã ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam 333 triệu đồng; quỹ hỗ trợ người cao tuổi 568 triệu đồng; quỹ nghĩa tình từ thiện gần 2,85 tỷ đồng; quỹ vì trẻ em 416 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 2,3 tỷ đồng; quỹ vì người nghèo hơn 2,2 tỷ đồng; quỹ khuyến học gần 1,7 tỷ đồng...

Có thể khẳng định, việc tăng cường, đổi mới công tác dân vận, tích cực thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Hội CCB trong tỉnh, trong đó mỗi CCB là một tấm gương, gương mẫu đi trước thực hiện các phong trào, đã góp phần tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân, khích lệ người dân cùng tham gia. Qua đó không chỉ nêu cao truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, mà còn góp phần thiết thực trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời bình.

Xuân Trường