Bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa X

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã kết thúc tốt đẹp sau gần 3 ngày làm việc.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và đã nhất trí thông qua kết luận của Hội nghị về vấn đề này. Thông báo Hội nghị cho biết với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, sự đồng thuận và ủng hộ của toàn dân, đến nay, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế-xã hội đất nước đã có những chuyển biến tích cực. Việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng; nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao trong điều kiện rất nhiều khó khăn; an sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện có kết quả. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, bảo vệ môi trường được chú trọng và tiếp tục phát triển; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có một số chuyển biến; hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả; chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trên cơ sở dự báo, phân tích tình hình thế giới và đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định mục tiêu tổng quát cho năm 2009 là: Tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát theo hướng giảm dần, phấn đấu đến năm 2010 đưa tốc độ lạm phát xuống một con số, ổn định dần kinh tế vĩ mô; bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững; nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tiền tệ, tín dụng và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, giảm nhập siêu; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, Tổng Bí thư cho rằng phải coi trọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và mọi cấp, mọi ngành, quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

 

Theo TTXVN