Bế mạc hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sau 1,5 ngày làm việc (ngày 23 và sáng 24/5), hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Ban chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Bế mạc hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Quang cảnh hội nghị bồi dưỡng.

Tại hội nghị bồi dưỡng, đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh đã được nghiên cứu, học tập, chia sẻ các chuyên đề, đề cập những vấn đề trọng tâm, thiết thực để hệ thống, bổ sung kiến thức nhận biết về những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng viết tin, bài và cách tổ chức, phối hợp lực lượng đấu tranh trên không gian mạng. Đặc biệt là những bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng, Phó Ban chỉ đạo 35 các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Để công tác bảo vệ nền tảng của Đảng ngày càng tốt hơn
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng.

 

Thống nhất cao trong nhận thức và hành động về vai trò, vị trí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo 35 các cấp; quan tâm xây dựng, tổ chức, phát triển, quản lý, bồi dưỡng lực lượng và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, cơ chế trách nhiệm rõ ràng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng và sử dụng Internet, mạng xã hội, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 85 của Ban Bí thư về "Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội". 

Các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, việc ứng xử, hành vi văn hóa trên môi trường mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng theo đúng quy trình, quy định. 

Các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; chủ động tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống, nhất là các hoạt động, sự kiện nổi bật của tỉnh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; kịp thời có tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc...

Đồng chí bày tỏ tin tưởng thời gian tới công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều đổi mới, đi vào nền nếp và đạt chất lượng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xuân Trường- Đức Lam