Bảo vệ tệp tin dữ liệu văn bản (Word), bảng tính (Excel)

Để bảo vệ nội dung các File dữ liệu của bạn đã làm ở Word, Excel không bị người khác xâm nhập vào, Microsoft Office đã có sẵn tính năng để giúp bạn làm được điều đó.

Các phần mềm ứng dụng Word, Excel... của Microsoft Office cung cấp 2 tính năng bảo vệ để ngăn chặn truy cập không mong muốn vào dữ liệu của bạn. Đó là tính năng chỉ đọc (Read-Only) và bảo vệ bằng mật khẩu (Password Protected).

Để sử dụng các tính năng này các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

1. Tính năng chỉ đọc "Real-Only" (Mức độ chỉ đọc cho phép người bất kỳ đọc một tài liệu, nhưng chỉ những người có mật khẩu mới có thể sửa tài liệu).

B1- Mở tệp tin.

B2- Chọn lệnh Tools, chọn Options, và sau đó chọn thẻ Security.

B3- Trong hộp Password to modify, nhập vào mật khẩu, và sau đó nhấn Ok

B4- Trong hộp Reenter password to modify, nhập lại mật khẩu, và sau đó nhấn OK.

 

2. Bảo vệ bằng mật khẩu "Password Protected" (Tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu chỉ những người có mật khẩu mới có thể mở được).

B1. Mở tệp tin.

B2. Chọn lệnh Tools, chọn Options, và sau đó chọn thẻ Security.

B3. Trong hộp Password to open, nhập vào mật khẩu, và sau đó nhấn OK.

B4. Trong hộp Reenter password to open, nhập lại mật khẩu, và sau đó nhấn OK

Những người làm máy tính nên cần thiết và có thói quen sử dụng tính năng này vì sẽ bảo vệ an toàn nội dung dữ liệu của bạn.

Đinh Duy