Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn từng bước đổi mới phương thức hoạt động

Trong nhiều năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới các đối tượng phù hợp với phương châm "giúp các đối tượng hiểu tinh thần, thấy hiệu quả và biết cách làm". Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn từng bước đổi mới phương thức hoạt động

Cán bộ, chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền đại hội đảng các cấp.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn cho biết: Bám sát chức năng, nhiệm vụ của ngành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện. 

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, qua đó kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, trong tỉnh và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện. 

Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Ban luôn đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, công chức, nhất là những người đứng đầu. Do vậy đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đảng viên về công tác tuyên giáo, góp phần đáp ứng yêu cầu của công tác tham mưu "đúng, trúng". 

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy ban hành trên 600 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 92-95%.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn đã tích cực tham mưu nhằm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở. Hiện 100% cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn có trình độ chuyên môn đại học, nhiều đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị. 

Cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các xã, thị trấn đều được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cơ bản. Trình độ chuyên môn được nâng lên, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã chủ động hơn trong việc tham mưu giúp các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục lý luận chính trị ở địa phương. 

Đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tư tưởng; đề xuất với cấp ủy những chủ trương, biện pháp về công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo, đáp ứng yêu cầu "đi trước, đi cùng, đi sau các sự kiện". 

Đặc biệt, với phương châm "giúp các đối tượng hiểu tinh thần, thấy hiệu quả và biết cách làm", Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực phối hợp với ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Người dân trong huyện đã tự nguyện hiến công, hiến kế để làm đường giao thông nông thôn, hoàn thiện các công trình thủy lợi phục vụ lợi ích dân sinh, lợi ích công cộng; tích cực ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên doanh, liên kết trong sản xuất... 

Cùng với thi đua lao động sản xuất, nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và quan tâm nâng cao thể chất..., góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ. 

Ban cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời, công tác tuyên giáo trên địa bàn Kim Sơn đã có những bước chuyển tích cực, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đinh Ngọc- Trường Giang