Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Ninh Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Ngày 28/7, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009.

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Ninh Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009

Đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2009, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và phát huy, tạo ra sự chuyển biến tích cực về phương pháp lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền cơ sở. Việc điều hành cụ thể hơn, gần dân, sát dân hơn.

Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, vai trò của cấp ủy, tính chiến đấu, phê bình và tự phê bình trong tổ chức Đảng đảm bảo dân chủ hơn, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền được bàn bạc triển khai, quán triệt dân chủ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện được quan tâm hơn đã phát huy được tính sáng tạo trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở và nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xây dựng được nội bộ đoàn kết, góp phần ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đối với các xã, phường, thị trấn, triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các nhiệm vụ: giải phóng mặt bằng, bình xét hộ nghèo, các khoản đóng góp… đã hạn chế sai phạm của cán bộ cơ sở, không để xảy ra đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"…

Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, quy chế dân chủ được triển khai đã góp phần chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc duy trì hoạt động của bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông"…

Đối với khối doanh nghiệp, quy chế dân chủ được chú trọng đã phát huy được tính chủ động, đổi mới phương thức trong giải quyết công việc, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa người lao động và chủ doanh nghiệp…

Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh đề nghị có 4 việc cần quan tâm thực hiện: Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có nhận thức đúng về quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tình hình hiện nay, có sự lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện quy chế dân chủ; Chuyển trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ sang việc tăng cường sự giám sát của nhân dân, của cán bộ, công chức trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà cụ thể là các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong việc thực hiện phát triển kinh tế- xã hội.

Trọng tâm của việc giám sát tập trung vào các lĩnh vực: giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển vụ đông; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; giám sát việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo; giám sát việc đền bù, giải phóng mặt bằng; giám sát việc tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức…; Nâng cao vai trò của cấp ủy và người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ…

 Lý Nhân