Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI

Ngày 21/6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019- 2024 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Ninh Bình trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XI

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Lam

Kính thưa đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các vị khách quý, thưa Đại hội.

Về dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị khách quý, các vị đại biểu dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu của nhân dân ta. Gần 90 năm tồn tại và phát triển, trải qua các thời kỳ với những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu quê hương, tập hợp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã thực sự trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống đó, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 10 đề ra.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác tập hợp đoàn kết, tuyên truyền, vận động, phát huy tính sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tập hợp phát triển các tổ chức thành viên, củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động của Mặt trận ngày càng hướng mạnh về cơ sở, về các cộng đồng dân cư. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" ở 3 cấp đã huy động được trên 100 tỷ đồng, trong đó đã sử dụng để xây mới và sửa chữa 1.250 nhà đại đoàn kết; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" và các phong trào thi đua yêu nước đã ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Bên cạnh đó MTTQ các cấp trong tỉnh là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ tuyên truyền vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tập hợp các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức gần 3.100 cuộc giám sát, 1.858 cuộc phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức 89 hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Hàng năm, MTTQ đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn, tạo sự gắn bó, đoàn kết, không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, thực sự là ngày hội của toàn dân. Để ngày hội ngày càng thiết thực, đi vào thực chất, hiệu quả, từ hai năm gần đây việc tổ chức ngày hội đã gắn liền với các nội dung trọng tâm mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo: Chủ đề "Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến" vào năm 2017 và chủ đề "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường" vào ngày hội năm 2018.

Trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo, MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều phong trào đã trở thành điểm sáng trong cả nước như: Phong trào xây dựng "Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự", phong trào hiến tặng giác mạc giúp người mù sáng mắt ở các giáo xứ của huyện Kim Sơn.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đạt được; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, đồng thuận, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của tỉnh trong những năm vừa qua.

Nhân dịp này, Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động để Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo hiệu quả hơn nữa của các đồng chí đối với hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Kết quả đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, song so với yêu cầu thực tiễn cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác Mặt trận toàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như đã nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi cho rằng có 03 vấn đề cần được Đại hội quan tâm, đó là: "Tính chủ động - Tính sáng tạo và Tính hiệu quả" trong các phong trào. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận chưa được phát huy thường xuyên, đúng mức; công tác phối hợp với các tổ chức thành viên còn thiếu chặt chẽ; chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp vẫn còn hạn chế; phương thức vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới. Vấn đề "hành chính hóa" hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng cần được nhận diện rõ và có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng. Ảnh: Đức Lam

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Đại hội bức trướng. Ảnh: Đức Lam

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Bước vào giai đoạn mới, giai đoạn cả nước cũng như toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh hội nhập và phát triển toàn diện trên tất cả các mặt; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo tỉnh luôn xác định việc chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội là điều kiện tiên quyết, là nhiệm vụ quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh mong muốn các cấp Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò, năng lực, phẩm chất, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân lớn mạnh, xứng đáng là cơ sở chính trị của các tầng lớp nhân dân, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ và chính quyền trong tỉnh.

Quá trình chỉ đạo và chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo chính trị, thống nhất với phương hướng chung, 7 mục tiêu, 2 khâu đột phá và 5 chương trình hành động. Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, tôi đề nghị Đại hội tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định:

Một là, Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình", kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết; tạo ra các mâu thuẫn, gây xung đột xã hội, kích động nhân dân tụ tập đông người bất hợp pháp, làm mất ổn định chính trị - xã hội. Vì vậy, việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, hành chính hóa; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp; chú trọng giải quyết tốt quan hệ lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và toàn xã hội.

Trong đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp nhân dân phải thực hiện theo hướng không chỉ để truyền đạt chủ trương, đường lối một chiều, mà phải khơi gợi được những đóng góp ý kiến từ nhân dân - lực lượng đông đảo luôn có những ý tưởng sáng tạo, những góc nhìn từ thực tiễn sinh động, không bị đóng khung trong những lý thuyết suông, những ý chí chủ quan của chúng ta. Muốn làm được điều đó, Mặt trận Tổ quốc cần hết sức cầu thị, biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến trái chiều. Suy cho cùng, cái mới, cái hay thường xuất hiện từ những ý kiến khác nhau, trái chiều nhau, bổ sung cho nhau, và như vậy chúng ta mới tạo ra được sự đồng thuận xã hội không mang tính hình thức.

Hai là, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, rất quan trọng. Mặt trận đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào "Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư" mà trọng tâm là văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, góp phần thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch đến với Ninh Bình.

Ba là, Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; theo đó, cần chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời giải quyết; không đợi đến lúc người dân kêu cứu thì Mặt trận mới vào cuộc.

Tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy ngày càng hiệu quả bài học lớn về trọng dân, gần dân, sát dân, an dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội hướng tới mục tiêu "Đảng nói, dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo; chính quyền làm, dân ủng hộ"; xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Chú trọng thực hiện giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư nhằm xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung. Chú trọng xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản ở thôn, xóm, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở hương ước phù hợp với pháp luật. Phát huy những mặt tích cực của các hình thức cộng đồng truyền thống, nhất là thể hiện "tình làng nghĩa xóm", "tương thân tương ái", đồng thời uốn nắn kịp thời những biểu hiện cục bộ, lệch lạc, xóa dần tâm lý dựa dẫm, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ xã hội. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội để mọi người hiểu biết đầy đủ về dân chủ, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm làm chủ của mình.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tạo điều kiện để vai trò, vị thế của Mặt trận trong tham gia tư vấn, phản biện, góp ý các chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề này, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước đã xác định rõ, nhưng nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác không phải chúng ta đều thực hiện tốt. Về phần mình, Mặt trận các cấp cũng cần phải không ngừng nghiên cứu, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, sử dụng đội ngũ chuyên gia để đảm nhận tốt vai trò phản biện, không rơi vào giáo điều, hình thức. Cần tạo điều kiện và tăng cường phản biện của nhân dân trước khi chính sách được quyết định, từ đó mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nhân dân phải được tham gia vào quá trình quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình và phải tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát công việc của Đảng, chính quyền để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Năm là, Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận ở các cấp, đảm bảo lực lượng cán bộ Mặt trận đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Tại đại hội hôm nay, tôi gửi lời chúc mừng các vị và các đồng chí đã được Đại hội hiệp thương dân chủ cử tham gia Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, cử tham gia đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Đề nghị các vị, các đồng chí tiếp tục đem nhiệt tình, trách nhiệm, uy tín, trí tuệ để cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết. Ủy ban MTTQ khóa mới phải thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình hành động Đại hội đề ra, khẩn trương đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống góp phần tích cực vào việc phát triển đi lên của tỉnh.

Những nhiệm vụ mới của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ tới là không hề dễ dàng. Sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, của các hoạt động kinh tế đòi hỏi tất cả chúng ta cũng phải nhanh chóng thích ứng. Hình thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cũng phải thay đổi để ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp, các giới trong xã hội. Có thể hình thức hoạt động ngày hôm qua là đúng, nhưng sẽ không còn phù hợp đối với ngày mai. Chúng ta không cầu toàn, không nôn nóng muốn có thành quả ngay, vì kết quả thực hiện còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan khác. Điều có thể thực hiện ngay là sự nỗ lực chủ quan của mỗi chúng ta, sự phối hợp nhịp nhàng trong cả hệ thống.

Tôi cũng muốn chia sẻ một điều rằng, để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, trước hết cần tăng cường tinh thần đoàn kết ngay trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp, trong từng tổ chức thành viên. Lãnh đạo tỉnh luôn luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào cách nghĩ mới, cách làm hay trong nhiệm kỳ tới.

Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 11 sẽ là dấu mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng gửi tặng Đại hội bức trướng với nội dung: "Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển" và lẵng hoa tươi thắm, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào những kết quả mà MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh sẽ đạt được trong nhiệm kỳ tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Thị Thanh

UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện