"Chúng ta phải cố gắng học tập lý luận Mác- Lênin"

Ngày 7-11-1917, giai cấp công nhân Nga liên minh với nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích đứng đầu là Lênin, đã tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới - Cách mạng tháng Mười.

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mở đầu một thời đại mới, thời đại giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bất công và sự nô dịch của dân tộc này với dân tộc khác, thời đại giai cấp vô sản và nhân dân lao động bước lên địa vị làm chủ xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế"... "Cách mạng tháng Mười và Chủ nghĩa Mác - Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng"...

Cách mạng tháng Mười có vai trò ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng thế giới và tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mà lãnh tụ vĩ đại- Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta chịu ảnh hưởng là con đường Cách mạng Tháng Mười. Từ chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh đến với Cách mạng tháng mười, đến với chủ nghĩa Mác- Lênin; ánh sáng của Cách mạng tháng Mười, ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin đã soi rọi con đường cách mạng Việt Nam.  Trong tác phẩm "Đường kách mệnh", Người đã nhấn mạnh: "Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất, đúng đắn - cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thật sự". Lịch sử đã ghi nhận, Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đầu tiên thắng lợi ở một nước thuộc địa, là cuộc cách mạng vô sản thứ hai sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười.  Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của học thuyết Mác- Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã chứng tỏ sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại đã vạch ra"... "Đi theo con đường do Lênin vĩ đại đã vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi to lớn.  Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân đối với Cách mạng Tháng Mười, đối với Lênin vĩ đại là vô cùng sâu sắc"... "Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười".

Chính vì tầm ảnh hưởng quan trọng, sự vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, của Chủ nghĩa Mác-Lênin, mà trong bài viết về "Đạo đức cách mạng", Hồ Chủ tịch đã yêu cầu: "Chúng ta phải cố gắng học tập lý luận Mác-Lênin. Có học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình. Học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý luân đi đôi với thực tiễn".

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, chúng ta ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch để đưa phong trào "Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi".

 

Xuân Trường

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện