Thời sự Thứ sáu, 19/04/2019 08:28

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, nhất là Kết luận số 37-KL/TW, ngày 2/2/2009 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khoa học trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; từng bước tạo ra những bước chuyển trong công tác cán bộ, tạo thêm niềm tin giữa dân với Đảng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng được hoàn thiện cả về năng lực và phẩm chất đạo đức, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh nói riêng đã được tập trung xây dựng đồng bộ cả về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu ngày càng hợp lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn và trưởng thành về nhiều mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí có tư duy đổi mới, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khả năng vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; có kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành, vận động quần chúng nhân dân và được nhân dân tín nhiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Yêu cầu của thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải không ngừng nâng cao chất lượng, đồng thời phải vững vàng cả về bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo được sức đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thông qua “diễn biến hòa bình” và những cám dỗ của mặt trái kinh tế thị trường. Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp:

Phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp được nêu trong các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về công tác cán bộ với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của cả hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ.

Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý để làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ đảm bảo nền nếp, thực chất, khách quan hơn, gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; trên cơ sở đó các cấp, các ngành tiến hành xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý cho phù hợp, định lượng cụ thể tiêu chí đánh giá từng chức danh, qua đó nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.

Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gắn với thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ qua thực tiễn không có triển vọng phát triển; phát hiện, bổ sung những cán bộ có triển vọng vào quy hoạch; quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực, có trình độ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở; bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm cử cán bộ đi đào tạo trên đại học ở các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu phát triển của tỉnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và quản lý nhà nước để đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định.

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ; kết hợp chặt chẽ việc luân chuyển cán bộ với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng và nhân sự HĐND, UBND các cấp. Chỉ đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với chính quyền để làm tốt công tác quản lý, giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, làm trong sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng hình ảnh người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy...

Bùi Quang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả