Thời sự Thứ ba, 07/04/2020 17:42

UBND tỉnh lấy ý kiến về việc huyện Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Ngày 3/4/2020 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 126/UBND-VP3 gửi Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Các tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối NTM tỉnh về việc lấy ý kiến huyện Gia Viễn đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Để có đủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới của huyện Gia Viễn.

Ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 10/4/2020.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức công bố kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Gia Viễn (ít nhất 03 lần) hoàn thành trước ngày 10/4/2020.

3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng thông báo kèm theo toàn văn dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh để các tổ chức và nhân dân tải về nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến.

4. Giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBND huyện Gia Viễn cung cấp tài liệu, thông tin khi các đơn vị, cá nhân có nhu cầu chính đáng theo quy định của pháp luật, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định. Tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị và người dân hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13/4/2020.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình); Địa chỉ số 2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Điện thoại 0229.3892.896; Email: vpdpntmninhbinh@gmail.com).

(Gửi kèm dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới của UBND tỉnh Ninh Bình).

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Ngọc


*Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) và quy định thị xã, huyện trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Gia Viễn tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 16/01/2020 về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020;

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1505/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác thẩm tra, đánh giá kết mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ công nhận Huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, như sau:

A. KẾT QUẢ THẨM TRA

I. VỀ HỒ SƠ

- Việc thẩm tra kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của huyện và các xã đã đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, đủ thủ tục, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

- Các tài liệu minh chứng, hồ sơ thẩm tra, xác nhận mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới và lấy ý kiến của các tổ chức và nhân dân được tập hợp, phân loại, lưu trữ đầy đủ, …

- Hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã được UBND huyện hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục, gửi về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đúng thời hạn qui định. Hồ sơ đã được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tiếp nhận, thẩm tra. Hồ sơ xét công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới, gồm:

+ Tờ trình số 19 /TTr-UBND ngày 16/01/2020 của UBND huyện Gia Viễn về việc thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020;

+ Danh sách các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện đến ngày 14/01/2020 của UBND huyện Gia Viễn;

+ Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Gia Viễn về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 của huyện Gia Viễn;

+ Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Gia Viễn về tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện Gia Viễn;

+ Báo cáo số365/BC-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Gia Viễn về tình hình nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của huyện Gia Viễn;

+ Biên bản họp đề nghị xét công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới ngày 14/01/2020;

+ Các hình ảnh và phóng sự minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Gia Viễn;

+ Văn bản xác nhận các tiêu chí huyện NTM của các sở, ban, ngành;

+ Kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện NTM do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Hệ thống quản lý, giúp việc các cấp từ huyện đến xã, thôn, xóm đã được thành lập, thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, đây là yếu tố rất quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

- Huyện đã ban hành kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp là cơ sở để chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình như: Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 04/02/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc xây dựng nông thôn mới huyện Gia Viễn giai đoạn 2012-2015 định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND huyện Gia Viễn phê duyệt Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 06/7/2017 của UBND huyện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 của HĐND huyện Gia Viễn phê duyệt Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 06/7/2017; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 01/4/2019 về triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện Gia Viễn năm 2019...

Ngoài các chính sách của Trung ương và của tỉnh, huyện Gia Viễn đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho giai đoạn 2011-2020 như: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà văn hóa; Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn 400 triệu đồng/trường; thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu mỗi xã 1 tỷ đồng...

Nhìn chung các chủ trương, chính sách của huyện được ban hành kịp thời phù hợp, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo động lực để mọi tổ chức và người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ủy ban nhân dân, thành viên Ban chỉ đạo, thành lập Tổ công tác xây dựng NTM của huyện phụ trách, chỉ đạo xây dựng NTM tại các địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu thực hiện các tiêu chí huyện NTM và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện các tiêu chí xã NTM.

2. Công tác tuyên truyền và thi đua khen thưởng

2.1. Công tác tuyên truyền: Công tác tuyên truyền vận động người dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được các cấp Ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quan tâm tổ chức thực hiện sâu rộng đến mọi đối tượng trong huyện với hình thức đa dạng phong phú với 489 lượt chuyên mục, 7.135 tin, 169 bài tuyên truyền; 10.500 khẩu hiệu, 10.556 pano, áp phích, băng dôn, 31.500 chiếc cờ các loại; tổ chức các cuộc thi trong xây dựng nông thôn mới; đã phối hợp với Sở, ngành của tỉnh tổ chức 2.350 hội nghị, hội thảo, hội thi cho 120.410 lượt cán bộ và người dân tham gia.

2.2. Công tác thi đua, khen thưởng: Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM”, cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” qua đó khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện các mô hình hay, các sáng kiến, giải pháp mới trong xây dựng nông thôn mới.

Kịp thời phát hiện, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiến hành sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng kịp thời, qua đó rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng trong toàn tỉnh. Trong 10 năm, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 05 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 422 bằng khen; Chủ tịch UBND huyện tặng 482 giấy khen; Chủ tịch UBND xã tặng 650 giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

3. Kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới

3.1. Tổng kinh phí đầu tư: 6.809,6 tỷ đồng, gồm:

- Vốn ngân sách nhà nước: 2.210,9 tỷ đồng (chiếm 32,5%)

- Vốn tín dụng: 1.350,2 tỷ đồng (chiếm 19,8%)

- Vốn huy động từ doanh nghiệp: 515,1 tỷ đồng (chiếm 7,5%)

- Vốn huy động của cộng đồng dân cư: 2.639,1 tỷ đồng (chiếm 38,8%); trong đó: Giá trị tiền, công lao động, hiện vật đóng góp: 296,2 tỷ đồng; Dân tự bỏ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng: 2.342,7 tỷ đồng

- Vốn huy động khác (con em xã quê, các tổ chức, đơn vị hỗ trợ, tài trợ,...): 94,3 tỷ đồng (chiếm 1,4%).

3.2. Quản lý sử dụng nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư cho Chương trình đã được UBND huyện phân bổ, quản lý, sử dụng đảm đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, trường học, thủy lợi, trạm y tế, nước sạch, nhà văn hóa, đầu tư phát triển sản xuất... Việc huy động đóng góp của nhân dân được thực hiện đúng qui định, đảm bảo công khai, dân chủ, do người dân tự bàn bạc, quyết định, trực tiếp quản lý, sử dụng có hiệu quả ...

3.3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM:

- Theo báo cáo của UBND huyện Gia Viễn đến hết 31/12/2019, số nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới cấp huyện là 34.025 triệu đồng.

- Nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của huyện sẽ được thanh toán từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng và nguồn huy động khác. Trong năm 2020, UBND huyện tiếp tục thực hiện chỉ đạo thi công theo kế hoạch vốn cấp nên không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, các công trình xây dựng để đạt tiêu chí huyện nông thôn mới đều được bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư và đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020.

III. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN

1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu:

Tổng số xã trên địa bàn huyện: 20 xã; Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 20 xã; đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 16 xã đạt chuẩn giai đoạn 2014-2018 đã được huyện thẩm tra, các sở, ngành của tỉnh thẩm định, xác nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới tại thời điểm hết năm 2019; Số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu: 01 xã (Gia Vân); Số thôn, xóm đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu: 02 thôn (Tập Ninh và Thanh Uy xã Gia Vân).

2. Một số kết quả chủ yếu xây dựng nông thôn mới của các xã

2.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch: Đến nay toàn huyện đã có 100% số xã đã hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phát triển sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế quản lý quy hoạch, không có vi phạm qui hoạch bị xử lý... Các xã đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường...

Kết quả thẩm tra, đã có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí qui hoạch.

2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

- Phát triển giao thông nông thôn: Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh, các xã đã có chính sách hỗ trợ phù hợp, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với sự đóng góp tích cực của người dân đến năm 2019, toàn huyện đã tiếp nhận được 24.809,7 tấn xi măng, đã làm mới được 2.687 tuyến đường, với tổng chiều dài 214,3 km, các tuyến đường trục xã, thôn xóm, ngõ đã được nhựa hóa, bê tông hóa cứng hóa đạt tỷ lệ 100%, các trục đường chính qua khu trung tâm, khu dân cư tập trung đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, đường hoa đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp...

Kết quả thẩm tra đã có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông.

- Về thủy lợi: Thường xuyên được đầu tư, tu bổ đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh và phòng chống thiên tai. Từ năm 2011-2019, đã xây mới được 4 trạm bơm, nâng cấp 2 trạm; xây mới 7.320 cầu, cống; sửa chữa nâng cấp 2.100 cầu, cống, kiên cố hoá được 83,9 km kênh mương, đào đắp kênh mương nội đồng với khối lượng trên 150.000 m3. Đảm bảo 100% diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi.

- Hệ thống điện nông thôn: được đầu tư nâng cấp đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Toàn huyện đã đã nâng cấp mở rộng lắp đặt thêm 143 trạm biến áp; làm mới, nâng cấp 146,9 km đường điện trung thế; 353,2km đường điện hạ thế; 100% số hộ trên địa bàn huyện sử dụng điện. 100% số xã đều có hệ thống điện đạt chuẩn; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Điện.

- Về trường học: Đã xây mới 8 trường, nâng cấp 61 trường, xây mới 205 phòng học, 20 phòng chức năng, nhà hiệu bộ,... Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của các xã là 100%.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt chuẩn tiêu chí Trường học.

- Về cơ sở vật chất văn hóa: Đã xây mới 18 nhà, nâng cấp 2 nhà văn hóa trung tâm xã; xây mới, cải tạo 20 sân thể thao xã; 168 nhà văn hóa thôn, xóm; đến nay có 100% số xã, số thôn có nhà văn hóa, đảm bảo tiêu chuẩn qui định.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.

- Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Trên địa bàn các xã hiện có 18 chợ được qui hoạch đang hoạt động, trong đó đã xây mới 8 chợ, cải tạo, nâng cấp 10 chợ, các chợ đều đủ điều kiện hoạt động theo qui định, các xã đều qui hoạch, xây dựng các khu thương mại nông thôn phục vụ trao đổi hàng hóa.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

- Về thông tin và truyền thông: 100% số xã trong huyện có ít nhất 01 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, 100% số xã có hạ tầng viễn thông cung cấp dịch vụ internet đạt chuẩn về chất lượng.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu tiêu chí Thông tin và truyền thông.

- Về nhà ở dân cư: Cùng với sự đầu tư xây dựng của người dân, huyện đã thực hiện tốt chính sách nhà ở cho hộ nghèo, toàn huyện đã xóa bỏ được 576 nhà tạm, dột nát, đưa tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn đạt 98,8% và trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (đạt 100%) đạt tiêu chí Nhà ở dân cư.

2.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

a) Về nông, lâm nghiệp, thủy sản: Huyện đã tập trung chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá tập trung với diện tích 2.245,5 ha; chuyển đổi 135 ha cây màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như bưởi, mít, ổi có giá trị kinh tế cao hơn cho thu nhập từ 350 - 500 triệu đồng/ha/năm; phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo hướng bền vững, an toàn như: Mô hình nhà lưới, rau an toàn, vùng sản xuất 04 vụ/năm, tổng diện tích từ 80 - 120 ha/năm đem lại giá trị trên một ha canh tác trên 300 triệu đồng/năm; Các HTX được thành theo Luật HTX năm 2012, thường xuyên hoạt động có hiệu quả.

b) Về phát triển công nghiệp, dich vụ, phát triển ngành nghề nông thôn.

Gia Viễn là huyện có tốc độ chuyển dịch cơ cấu, tăng trưởng kinh tế đứng đầu toàn tỉnh, toàn huyện có 01 khu công nghiệp, 03 cụm công nghiệp và 3 khu du lịch. Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2019 là 7.720 cơ sở, trong đó có 1.734 cơ sở công nghiệp, xây dựng; 5.986 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập ổn định từ 5 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng nhanh thu nhập khu vực nông thôn. Năm 2019 thu nhập khu vực nông thôn đạt 45,1 triệu/người/năm, tăng 29,6 triệu so với năm 2011. Đã tổ chức 127 lớp dạy nghề cho 3.833 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 93,43%.

c) Về hộ nghèo: Với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều cơ hội việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân, cùng với việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,81%.

Kết quả thẩm tra có 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Thu nhập, tiêu chí Lao động có việc làm và tiêu chí Tổ chức sản xuất.

2.4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường

a) Về giáo dục và đào tạo: 100% số xã đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục (PCGD) Mầm non 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD Trung học cơ sở mức độ 3. Năm 2019, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học các loại hình THPT, bổ túc THPT, trung cấp, học nghề là 97,7%; số người trong độ tuổi lao động có việc làm qua đào tạo đạt tỷ lệ 52,4%, năm 2020 ước đạt 54%.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Giáo dục.

b) Về Y tế: Trong giai đoạn 2011 - 2019 xây dựng mới 18 trạm y tế, nâng cấp 2 trạm y tế; 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế tăng từ 54,9% năm 2011 lên 91,66% năm 2019. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm dần theo các năm, năm 2019 đạt 13,1%.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Y tế.

c) Về văn hóa: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được đẩy mạnh, các thôn, xóm đều thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Đến nay có 182/193 thôn, xóm, phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa (đạt 94,3%). Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86%, số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định là 20/20 xã đạt 100%.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Văn hóa.

d) Về môi trường và an toàn thực phẩm: 100% xã và các khu dân cư trên địa bàn huyện đã thành lập các tổ tự quản thu gom rác thải sinh hoạt theo mô hình xã hội hóa, 21/21 đơn vị đã bố trí được bãi trung chuyển, điểm tập kết rác thải để vận chuyển vào Nhà máy xử lý rác thải tại Tam Điệp để xử lý. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh toàn huyện đạt 99,81%, trong đó nước sạch đạt 87,95%. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đều đảm bảo các qui định về môi trường và an toàn thực phẩm.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm.

2.5. Hệ thống chính trịvà công tác quốc phòng và an ninh.

a) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: 100% đảng bộ các xã được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% cơ quan chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Không có các vi phạm về bình đẳng giới và bạo lực gia đình bị xử lý.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

b) Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

Huyện thực hiện tốt việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Các xã xây dựng đủ số lượng dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, huấn luyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm chất lượng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai thực hiện có hiệu quả. Những năm qua, hầu hết các xã không để xảy ra các vụ trọng án, khiếu kiện đông người kéo dài, các tệ nạn xã hội ngày càng có xu hướng giảm.

Kết quả thẩm tra 20/20 xã (100%) đạt tiêu chí Quốc phòng, an ninh.

2.6. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân.

Quá trình xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân ở các xã kết quả đều đạt trên 90% trở lên.

3. Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

3.1. Tiêu chí Quy hoạch:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

Huyện đã hoàn thành quy hoạch tổng thể và qui hoạch chi tiết theo ngành, lĩnh vực đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường như: quy hoạch giao thông vận tải; quy hoạch hệ thống thủy lợi; quy hoạch phát triển công nghiệp, cấp điện; cấp thoát nước, môi trường; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện... Quy hoạch đã được niêm yết công khai để người dân, các tổ chức liên quan biết và thực hiện. Việc cắm mốc quy hoạch chủ yếu thực hiện ở những khu vực được lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện, một số tuyến đường chính như Quốc lộ 1 đã hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới theo quy định.

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.2. Tiêu chí Giao thông:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Đường bộ: Toàn huyện có 06 tuyến đường do huyện quản lý tổng chiều dài là 30,93 km, đã được bê tông hóa, nhựa hóa tỷ lệ 100%, đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4054:2005. Các tuyến đường huyện được quản lý, duy tu, bảo trì hàng năm, được bố trí đầy đủ biển báo giao thông theo quy định. Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế và phù hợp cùng với cấp kỹ thuật của đường khai thác.

- Đường thủy: Trên địa bàn huyện không có tuyến đường thủy nội địa do huyện quản lý; các bến nội địa đều được cấp phép hoạt đồng, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm báo các điều kiện an toàn khi hoạt động.

- Vận tải: Giai đoạn 2016-2020 huyện có quy hoạch 01 bến xe khách quy mô cấp II, nhưng do khoảng cách với các bến xe của tỉnh và các huyện lân cận tương đối gần đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của địa phương, nên hiện tại huyện chưa xây dựng bến xe. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ khối hợp với Sở GTVT rà soát, đề xuất điều chỉnh lại quy hoạch bến xe cho phù hợp. Đối với hình thức vận tải hành khách bằng xe buýt: Các điểm dừng đỗ trên địa bàn huyện được qui hoạch, bố trí đầy đủ, phù hợp theo tuyến đường.

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.3. Tiêu chí Thủy lợi:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được xây dựng phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi của tỉnh, của huyện, gồm 4 tuyến đê sông tổng chiều dài 56,288 km; bờ vùng 18,3 km, 49 cống tưới, tiêu dưới đê, 04 tuyến kè, có 82 trạm bơm, tổng chiều dài kênh mương là 636,214 km. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được quản lý, khai thác có hiệu quả, bền vững, trong đó Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý 28 trạm bơm và 114,5 km kênh, còn lại do các HTX đảm nhiệm, đảm bảo tưới, tiêu chủ động cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn huyện và phòng chống thiên tai có hiệu quả.

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.4. Tiêu chí Điện:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

Hệ thống điện của huyện được đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, trên địa bàn huyện có 310 trạm biến áp đạt dung lượng 129.883KVA, đường dây trung thế là 426,1km, đường dây hạ thế là 355 km, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.5. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

- Về Y tế: Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện đã được sát nhập thành Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn thực hiện cả nhiệm vụ y tế dự phòng và điều trị. Trung tâm Y tế huyện vẫn giữ nguyên hạng 3 theo hạng của Bệnh viện đa khoa tại Quyết đinh số 757/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh.

- Về Văn hóa: Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện được thành lập tại Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình. Trung tâm có hội trường nhà văn hóa và các phòng chức năng theo quy định. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các xã, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong huyện. Hiện tại Nhà văn hóa trung tâm huyện đã được xây dựng mới tại khu trung tâm hành chính huyện, có tổng diện tích sử dụng 4.842m2, với hội trường 500 chỗ ngồi, các phòng chức năng, công trình thể thao, công trình phụ trợ đạt chuẩn theo qui định, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quí II năm 2020.

- Về giáo dục: Toàn huyện có 3 trường THPT, đến nay đã có 02/03 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 66,7%

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.6. Tiêu chí Sản xuất:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

Huyện đã xây dựng được vùng sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất. Liên kết với các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp để lựa chọn một số giống cây trồng có giá trị kinh tế cao như dưa, cà chua để phát triển thành vùng sản xuất 4 vụ/ha/năm với giá trị hàng hóa đạt 400 triệu đồng/ha/năm thuộc xã Gia Thắng và Thị trấn Me.

Qui hoạch và phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, quy mô lớn (trên 50 ha) áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Xây dựng một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và bao tiêu sản phẩm như: mô hình trồng và chế biến dược liệu tại HTX Sinh Dược (xã Gia Sinh) qui mô vùng nguyên liệu 150 ha; mô hình trồng trọt, chăn nuôi lợn, gà hữu cơ tại Công ty S-Garden thuộc xã Gia Hòa qui mô 12 ha….

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.7. Tiêu chí Môi trường:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

- 100% các xã, thị trấn đã có tổ thu gom rác thải sinh hoạt do UBND các xã, thị trấn ra quyết định thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên;

- 100% chất thải công nghiệp (bao gồm chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại) trên địa bàn huyện được các chủ cơ sở phân loại, thu gom hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định;

- 100% rác thải y tế được thu gom, xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.

- Chất thải từ phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử ký hoặc tái sử dụng, không vứt bỏ bừa bãi hoặc đốt tại đồng ruộng. Các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện đã lắp đặt bể chứa ở các khu đồng để thu góp vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyênvà Môi trường.

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều thực hiện nghiêm các qui định về bảo vệ môi trường: đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, thu gom xử lý chất thải theo đúng qui định...

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.8. Tiêu chí An ninh, trật tự xã hội:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

Hàng năm, Công an huyện đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT và quốc phòng toàn dân; trên cơ sở đó xây dựng Chương trình công tác, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Công an huyện đã duy trì thực hiện tốt 9 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay trên địa bàn huyện không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, Chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền bá đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện đều đạt danh hiệu thi đua từ tiên tiến trở lên, được các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng.

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

3.9. Tiêu chí Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới:

a) Kết quả thực hiện tiêu chí

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện (BCĐ) được thành lập theo Quyết định số 240-QĐ/BCĐ ngày 28/3/2011 của Huyện ủy huyện Gia Viễn, BCĐ thường xuyên được kiện toàn, bổ sung các thành viên. BCĐ huyện đã kịp thời tham mưu cho HĐND, UBND huyện ban hành các chủ trương chính sách phù hợp, các chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới; xây dựng qui chế hoạt đông, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu thực hiện các tiêu chí huyện NTM và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện được thành lập, gồm 12 thành viên, thường xuyên được kiện toàn và hoạt động đúng quy định theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Kết quả thẩm tra: Đạt

4. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân

Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì thực hiện đối với 9 tiêu chí tỷ lệ người dân hài lòng đều đạt trên 90%; trong đó 96,7 % người dân được hỏi ý kiến hài lòng với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của huyện.

II. KẾT LUẬN

1. Về hồ sơ

Hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới đã được UBND huyện hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục theo qui định. Hồ sơ đã được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tiếp nhận, thẩm tra, đảm bảo đúng theo qui định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2. Về kết quả xây dựng nông thôn mới

Qua kết quả tự đánh giá của UBND huyện Gia Viễn, kết quả thẩm tra, xác nhận của mức độ đạt chuẩn của các xã trong huyện và của từng tiêu chí cấp huyện do các sở, ngành của tỉnh phụ trách và kết quả thẩm tra của Tổ công tác kết luận huyện Gia Viễn đã đủ điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo qui định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Yêu cầu UBND huyện Gia Viễn

1.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý, thực hiện Chương trình ở các cấp.

1.2. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí:

- Quản lý tốt việc thực hiện qui hoạch, gắn thực hiện qui hoạch với công tác dồn điền đổi thửa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường...đảm bảo tính kết nối các xã với huyện, tỉnh, vùng và Trung ương.

- Đảm bảo tốt công tác quản lý, sử dụng các công trình cơ sở vật chất về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường... nhằm khai thác có hiệu quả công năng sử dụng, có cơ chế huy động nguồn lực để duy tu, bảo dường, duy trì hoạt động của các công trình đảm bảo thiết thực có hiệu quả, tránh lãng phí.

- Ưu tiên tập trung phát triển sản xuất, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức và nhân dân thực hiện tốt vấn đề môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là cơ sở sản xuất trong khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề. Có kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã, hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động của các bãi chứa, xử lý rác thải tại chỗ, khuyến khích việc vận chuyển rác vể nhà máy xử lý rác thải của tỉnh tại thành phố Tam điệp.

1.3. Về nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt việc quản lý đầu tư, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Qua kết quả thẩm tra về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Gia Viễn, huyện Gia Viễn đã đủ điều kiện để xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả