Thời sự Thứ sáu, 23/11/2018 08:16

Triển khai học tập và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Hội nghị T.Ư 8 (khoá XII)

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII) diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6/10/2018 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước là: thông qua Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thống nhất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV; quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác….

Để cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng trong toàn tỉnh nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi mà Trung ương Đảng đã quyết định tại hội nghị 8 vừa qua, trên cơ sở đó các cấp uỷ Đảng căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát, đúng, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 117- KH/TU ngày 10/11/2018 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 (khoá XII). Tỉnh uỷ chỉ rõ yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng là: việc tham gia học tập, quán triệt và viết thu hoạch cá nhân là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên; là một căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Các cấp uỷ Đảng chủ trì và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ việc học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Việc thảo luận, thông qua chương trình hành động cần tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình của địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng. Trong học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng cần nắm vững, hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, những vấn đề mới và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của từng nội dung cụ thể. Đó là: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Về thời gian học tập trong toàn đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị học tập quán triệt cho các đồng chí Tỉnh uỷ viên, Trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể; uỷ viên Ban Thường vụ các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố, các báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh vào ngày 23-11-2018. Các huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các nội dung hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) xong trước ngày 23/12/2018. Cấp uỷ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt xong trước ngày 23/01/2019.

Việc học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở. Có nắm vững, hiểu rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp Trung ương đề ra thì các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên mới xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát, đúng và sẽ năng động, sáng tạo khi tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Do vậy, việc học tập, quán triệt cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng, tránh làm hình thức, qua loa, chiếu lệ…. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái như: không tự giác học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham gia học tập nhưng thiếu tập trung, làm việc riêng hoặc nghỉ học giữa chừng… Nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Tỉnh uỷ, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, có hiệu quả, đúng thời gian, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Nguyễn Đông

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả