Thời sự Thứ hai, 14/10/2019 08:06

Tiếp tục phát huy truyền thống 89 năm, tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

“Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân, Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nhiên, thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải (Yên Khánh). Ảnh: Mạnh Tuấn
Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Nhiên, thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải (Yên Khánh). Ảnh: Mạnh Tuấn

Cách đây 89 năm, từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng, án nghị quyết về Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản thanh niên vận động, Quân đội vận động và Hội phản đế đồng minh.

Đây là những tổ chức tiền thân, đặt nền móng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị sau này. Đặc biệt, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120 đề cập đến những vấn đề căn bản, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, của các cấp, các ngành của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về dân vận và công tác dân vận.

Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn đó, năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là “Ngày Dân vận của cả nước”. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10, một trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất là “Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng”.

Từ đó đến nay, ngày 15/10 hàng năm đã đi vào đời sống chính trị của Đảng và nhân dân ta, động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương của Đảng và lời dạy của Bác Hồ đối với công tác dân vận.

89 năm qua, gắn liền với những chặng đường vẻ vang của Đảng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng trong vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào cách mạng sôi nổi của quần chúng nhân dân sau khi Đảng ta được thành lập và lãnh đạo đã để lại nhiều bài học quý báu về phát động quần chúng đấu tranh cách mạng, về nghệ thuật vận động quần chúng khi Đảng biết dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, giác ngộ, tổ chức, tập hợp và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với cả nước, ở Ninh Bình, lịch sử công tác dân vận luôn gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với truyền thống yêu nước và ý chí tự lực, tự cường, quân và dân Ninh Bình đã đoàn kết đứng lên đấu tranh giành thắng lợi với nhiều phong trào cách mạng rộng lớn, góp sức cùng nhân dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng luôn quan tâm, kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, trong đó có quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận; chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển cũng như nguyện vọng của nhân dân.

Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các xã có tính chất đặc thù; phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và chỉ đạo thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân;...

Bằng những định hướng lãnh đạo đúng đắn, với phương châm thiết thực, cụ thể, sâu sát, toàn diện đã góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Công tác dân vận của chính quyền các cấp được tăng cường và có nhiều chuyển biến. HĐND các cấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, hoạt động tiếp xúc cử tri; lấy ý kiến của các cấp, các ngành và nhân dân trước khi ban hành các nghị quyết, đề án quan trọng.

Chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xã hội. UBND các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; đảm bảo các điều kiện để nhân dân tham gia quyết định và giám sát.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban hành và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa UBND với Ban Dân vận cùng cấp; phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở...

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tốt. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác tôn giáo, dân tộc tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường, tuân thủ theo quy định của pháp luật; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được đảm bảo. Đồng bào có đạo tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Xứ, họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”. Những sự kiện tôn giáo lớn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tổ chức trang trọng và thành công tốt đẹp.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; chăm lo đến lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phát huy vai trò là trung tâm phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận cấp huyện, Khối Dân vận cơ sở và Tổ Dân vận thôn, xóm, phố đã bám sát chương trình công tác của cấp ủy; chủ động, sáng tạo, xác định và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của từng năm; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những việc mới, việc khó như: công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, vận động thành lập đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Thực hiện văn minh du lịch, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều hình thức mới, có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực, với hàng nghìn mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Từ thực tiễn công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, có thể khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với phương châm “Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân theo, Mặt trận, đoàn thể vận động dân đồng tình, hưởng ứng”, công tác dân vận của tỉnh luôn có sự đổi mới và đạt kết quả rõ nét, thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế thừa và phát huy truyền thống 89 năm công tác dân vận của Đảng, để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận trong tình hình mới, trong thời gian tới, hệ thống dân vận của tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó: làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình nhân dân, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực hiện nghiêm túc quy định về việc “Lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân”; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực; thống nhất thực hiện tốt quan điểm: công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20 - KH/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ba là, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng với trọng tâm hướng về cơ sở, bám sát địa bàn; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy; thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên.

Bốn là, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú là người có đạo, người dân tộc thiểu số đề nghị kết nạp vào Đảng. Xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm là, quan tâm sắp xếp, bố trí và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo, dân tộc, nhất là cán bộ làm công tác dân vận ở các cơ sở có đông đồng bào Công giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân cho đội ngũ cán bộ của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh.

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước” là dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đỗ Việt Anh
(TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả