Thời sự Thứ bảy, 06/04/2019 05:27

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác kết nạp đảng viên

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, từng bước đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018, toàn Đảng bộ kết nạp được 2.144 đảng viên, đạt 107% kế hoạch. Quý I năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 218 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 70.554, sinh hoạt tại 719 tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng kế hoạch, khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, đến thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc kết nạp đảng viên như: Ban hành Kết luận số 21-KL/TU ngày 17-7-2014 về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong đó tập trung lãnh đạo và tổ chức tốt công tác kết nạp đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên ở địa bàn khu dân cư, trong các doanh nghiệp tư nhân, học sinh, sinh viên, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp tư nhân và người có đạo; ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13-3-2017 về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”; Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 13-3-2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, đã giao chỉ tiêu cụ thể hằng năm cho các đảng bộ trực thuộc tỉnh về thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tháng 11/2018, đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên để thảo luận đánh giá thực trạng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác kết nạp đảng viên. Một số huyện, thành ủy đã tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng hoặc ban hành các văn bản để tăng cường công tác kết nạp đảng viên.

Các cấp ủy đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu lý tưởng của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu vào Đảng. Kết hợp chặt chẽ các nội dung, biện pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đoàn viên, hội viên; phát động và tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, các chương trình hành động của Đoàn, của hội, qua đó phát hiện lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên.

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên còn một số hạn chế, khó khăn: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng. Số lượng đảng viên kết nạp hàng năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay không ổn định, khi được chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt thì đạt kết quả cao hơn; cơ cấu đảng viên được kết nạp thiếu cân đối, tỷ lệ đảng viên là nữ, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an tăng lên; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở nông thôn, là đoàn viên thanh niên, công nhân, sinh viên, học sinh giảm dần. Việc kết nạp đảng viên đối với quần chúng có đạo, công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn phát triển đảng ở các đối tượng này rất dồi dào, phong phú. Một số tổ chức đảng do chạy theo số lượng, chỉ tiêu dẫn đến kết nạp vào Đảng một số quần chúng chưa được rèn luyện, thử thách nhiều, ý chí phấn đấu thấp, do vậy không ít trường hợp sau một thời gian được kết nạp đã bị cấp có thẩm quyền khai trừ, xóa tên; tỷ lệ đảng viên bị khai trừ, xóa tên có xu hướng tăng dần.

Để công tác kết nạp đảng viên trong thời gian tới đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý và đạt chỉ tiêu đề ra, cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo khảo sát nguồn kết nạp đảng để phân công, giao nhiệm vụ cho quần chúng phấn đấu, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Kiên trì bồi dưỡng kết nạp đảng viên là người có đạo; chú trọng đến quần chúng ở khu dân cư, là học sinh, sinh viên, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ và quần chúng công tác, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tập trung chỉ đạo cấp ủy ở khu dân cư quan tâm bồi dưỡng, kết nạp quần chúng là trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng...

Bùi Quang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả