Thời sự Thứ sáu, 01/02/2019 22:52

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Trong những năm qua, ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình luôn phát huy vai trò trong đời sống chính trị, xã hội ở địa phương, xứng đáng là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tổ chức, động viên Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch,vững mạnh. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQVN tỉnh về nội dung này.

Ủy ban MTTQ VN tỉnh giám sát tại huyện Hoa Lư về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: Trường Giang
Ủy ban MTTQ VN tỉnh giám sát tại huyện Hoa Lư về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: Trường Giang

PV: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc. Đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật của ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác này trong năm 2018?

Đ/c Phạm Văn Hiện: Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục xác định hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống Mặt trận. Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã phối hợp và tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội và đối thoại nhân dân được ủy ban MTTQVN các cấp triển khai với quy trình khá chặt chẽ, có sự phối hợp đồng bộ với các tổ chức thành viên và các cơ quan Nhà nước. Trong đó, ủy ban MTTQVN tỉnh đã chủ trì tổ chức 2 cuộc giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Huyện ủy Hoa Lư và giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại thành phố Tam Điệp, Công ty cổ phần xi măng Hướng Dương và Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai; 6 cuộc khảo sát tình hình triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Gia Viễn, Yên Khánh và thành phố Ninh Bình. Phối hợp, tham gia với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Viện KSND tỉnh, các ban, ngành liên quan và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện 9 chương trình, hơn 20 cuộc giám sát.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị phản biện mẫu vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết “Quy định về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV. Đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh. Qua đối thoại đã tuyên truyền, trao đổi, giải đáp kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong công tác Mặt trận.

PV: Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) đã chỉ rõ: “Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, của Nhân dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên là một giải pháp quan trọng”. Xin đồng chí cho biết MTTQ VN các cấp tỉnh Ninh Bình phát huy vai trò như thế nào trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Đ/c Phạm Văn Hiện: Sau khi có Quyết định số 99, Quy định số 124 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực ủy ban MTTQ VN tỉnh đã xây dựng các kế hoạch để tổ chức thực hiện; ban hành kế hoạch về việc vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của cơ quan ủy ban MTTQVN tỉnh.

Để nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát của mình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ủy ban MTTQVN các cấp đã tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết này, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 19 điều quy định đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền về những nội dung, hình thức công khai để Nhân dân biết; những nội dung góp ý và giám sát của Nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quy định số 124-QĐ/TW, Quyết định số 989-QĐ/TU và Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể chính trị- xã hội, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ nhân dân tự quản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Phân công lãnh đạo, cán bộ thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của Nhân dân; kịp thời báo cáo, phản ánh với cấp ủy, MTTQ tỉnh. Thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

PV: Trong thời gian tới, MTTQVN các cấp trong tỉnh cần làm những gì để góp phần tích cực hơn nữa xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh?.

Đ/c Phạm Văn Hiện: Để nâng cao hiệu quả công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong thời gian tới MTTQ, các đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số giải pháp, đó là: Chủ động, tích cực tham mưu với các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, định hướng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các chương trình, dự án lớn của chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực ủy ban MTTQVN tỉnh với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy định việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện góp ý thường xuyên, định kỳ, đột xuất; thực hiện góp ý đối với tập thể và cá nhân, góp ý vào dự thảo văn bản và góp ý đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận, đoàn thể, chú trọng nâng cao kỹ năng lắng nghe, tuyên truyền, vận động quần chúng theo phương châm “lắng nghe Nhân dân nói, nói cho Nhân dân hiểu, làm cho Nhân dân tin”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả