Xây dựng Đảng Thứ tư, 15/05/2019 07:53

Quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng ở tỉnh ta đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông qua đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn
Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đặc biệt quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thời kỳ đổi mới đất nước, nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng đã được ban hành.

Cụ thể như: Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã ban hành Quy định 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 về những điều đảng viên không được làm; Ban Bí thư (khóa XI), đã ban hành Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Bộ Chính trị (khóa XII), đã ban hành Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; ngày 25-10-2018, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã ban hành Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ở tỉnh ta, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa các quy định về vấn đề trách nhiệm nêu gương của Trung ương: Quy định số 765-QĐ/TU, ngày 5/11/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo Bác; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 14/01/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm cơ sở để các đơn vị, các ngành xây dựng các quy định chuẩn mực.

Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của từng ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. 100% tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đều xây dựng chuẩn mực đạo đức của ngành, của đơn vị và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hàng năm cho phù hợp.

Hầu hết nội dung các quy định chuẩn mực đạo đức đều được in phun lên pa-nô, treo tại trụ sở cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện. Một số đơn vị đã in tờ gấp nội dung chuẩn mực đạo đức để phát cho cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tốt hơn.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, việc đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn được chú trọng thực hiện.

Trong đó, năm 2017, Tỉnh ủy đã thống nhất Chủ đề công tác của năm là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Năm 2018, Tỉnh ủy xác định Chủ đề công tác năm là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; Chủ đề năm 2019 đã được Tỉnh ủy xác định là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Nội dung nêu gương tập trung vào 3 nội dung cụ thể: Nêu gương về tình yêu thương với người thân, với nhân dân, đối với đồng chí, đồng nghiệp, chống thờ ơ, vô cảm; nêu gương về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; nêu gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từng bước và thời gian thực hiện được hướng dẫn cụ thể từ việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, thảo luận về nội dung chủ đề; liên hệ tại cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu để thực hiện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân; gắn với đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện chủ đề công tác năm, Ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã chú trọng chỉ đạo lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cụ thể như: Thành ủy Ninh Bình đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với đại biểu các lực lượng làm công tác trật tự đô thị và nhân dân nhằm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; nghiên cứu ban hành nhiều chủ trương, cơ chế sát với thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ban hành quy chế quản lý đô thị.

Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được đơn vị thực hiện nghiêm túc, sau mỗi câu chuyện đều được các cấp ủy đảng đăng ký, thực hiện bằng việc làm cụ thể tại đơn vị mình... Huyện ủy Gia Viễn tập trung chỉ đạo công khai thủ tục hành chính của các cấp, các ngành trên trang Thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn, áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 9001: 2008); lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quan tâm giải quyết những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở, nhất là xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Huyện ủy Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế...  Đến nay, huyện đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện ủy Kim Sơn chọn việc phát hành cuốn sổ ghi đảng viên tiêu biểu tới các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; đồng thời, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với các cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng giải quyết những tồn đọng về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo...

Đảng uỷ Khối Cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Khối đã cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, sinh hoạt chính trị dưới cờ gắn với nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực trong lực lượng vũ trang. Các phong trào triển khai thực hiện hiệu quả trong lực lượng vũ trang như: “Tự soi, tự sửa”, “4 không”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”...

Đảng ủy Công an tỉnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác; thực hiện “3 nâng”, “5 cụ thể” và “10 phải” đối với trưởng các đơn vị; lấy phiếu đóng góp ý kiến của thủ trưởng các đơn vị trên các mặt công tác...

Những việc làm cụ thể nêu trên đã làm chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tác phong, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm đã có nhiều chuyển biến; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên..., góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả