HĐND tỉnh khóa XIV Thứ tư, 02/01/2019 08:25

Nghị quyết (số 25): Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ chín

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 8/11/2018 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị:

Điều 1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; từng bước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu

HĐND tỉnh cơ bản tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Triển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính; rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu, rà soát, sửa đổi và ban hành các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Cụ thể nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực như sau:

a. Về phát triển công nghiệp-xây dựng

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư gắn với đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với huy động đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn của các thành phần kinh tế; tập trung mở rộng diện tích các khu, cụm công nghiệp hiện có, phấn đấu đến năm 2020 tổng diện tích các khu công nghiệp đạt 2.498 ha (tăng 1.026 ha). Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách; tập trung thực hiện thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo các cơ chế, chính sách đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua.

b. Về phát triển nông, lâm, nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

Tập trung thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng. Xây dựng các vùng sản xuất có quy mô phù hợp và nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp, các nhà khoa học và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

c. Về phát triển các ngành dịch vụ

Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch; phát huy vai trò Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đối với Quần thể danh thắng Tràng An; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch, khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đẩy mạnh mở rộng hợp tác kinh tế, liên kết vùng, liên vùng và tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh có giá trị gia tăng cao. Thực hiện đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

d. Về phát triển văn hóa, xã hội

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và dạy nghề;

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế chuyên sâu và y tế dự phòng. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Đổi mới cơ chế tài chính, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; gắn với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân;

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng kịp thời và hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở; giữ gìn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống; nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao;

Thực hiện hiệu quả các Chương trình khoa học và công nghệ; chú trọng hỗ trợ thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh. Khuyến khích việc ứng dụng mô hình khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh;

Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

đ. Về cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

e. Về quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Trong thời gian giữa 2 kỳ họp, những vấn đề phát sinh thật sự cần thiết phải giải quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét theo quy định để thỏa thuận với UBND tỉnh thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại phiên họp gần nhất để ban hành Nghị quyết.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên tham gia giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh kêu gọi cử tri và nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Chủ tịch HĐND tỉnh

Trần Hồng Quảng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả