Thời sự Thứ sáu, 19/04/2019 08:21

MTTQ thành phố Ninh Bình: Khẳng định vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị

Nhiệm kỳ 2014 -2019, Uỷ ban MTTQ thành phố Ninh Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đã đề ra; khẳng định vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện về mọi mặt của thành phố Ninh Bình, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ban chấp hành Thành đoàn Ninh Bình phối hợp tổ chức khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình bà Bùi Thị Khoanh, xã Ninh Tiến (TP Ninh Bình). Ảnh: Đức Lam
Ban chấp hành Thành đoàn Ninh Bình phối hợp tổ chức khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình bà Bùi Thị Khoanh, xã Ninh Tiến (TP Ninh Bình). Ảnh: Đức Lam

Nổi bật là MTTQ các cấp thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức, phối hợp thống nhất để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 6 chương trình công tác của Thành ủy; triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt là vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình... Theo đó, quán triệt, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân nắm vững, hiểu rõ, tích cực tham gia thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động; cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động trong các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, thôn (tổ dân phố) văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Chỉ đạo MTTQ các xã, phường xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình điểm của thành phố. Cuộc vận động đã khơi dậy tình đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2018, toàn thành phố có 94,6% hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; 83,6% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 87,43% khu dân cư có điểm sinh hoạt văn hóa; 7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; trên 90% đám cưới, 95% đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 1,01%, hộ cận nghèo còn 1,47%.

Cùng với đó, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân thành phố, người tiêu dùng đã có thói quen mua sắm và sử dụng sản phẩm hàng Việt.

Các hoạt động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và tháng hành động “Vì người nghèo” hằng năm được triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng vào kết quả công tác giảm nghèo của thành phố. Từ năm 2014 đến năm 2018, toàn thành phố đã vận động, quyên góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” với số tiền trên 8 tỷ đồng. Đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 13 nhà đại đoàn kết trị giá gần 1 tỷ đồng; hỗ trợ giống, vốn sản xuất, tặng quà, hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo học tập, hỗ trợ chữa bệnh cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, khuyến học, khuyến tài với số tiền và hiện vật quy đổi lên tới trên 1,3 tỷ đồng.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp thành phố đã chủ trì 97 cuộc giám sát (thành phố 11 cuộc; xã, phường 86 cuộc); phối hợp tham gia 84 cuộc giám sát với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; tích cực tham gia phản biện, góp ý đối với các dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Triển khai giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) ở nơi công tác và nơi cư trú, qua đó giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gần gũi gắn bó với nhân dân. MTTQ các cấp thành phố cũng đã chủ trì, phối hợp tổ chức 17 hội nghị đối thoại, qua đó đã tháo gỡ, giải đáp kịp thời những kiến nghị của nhân dân trên các lĩnh vực như: trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư…, góp phần ổn định tình hình ở thành phố và cơ sở.

Cùng với những hoạt động nổi bật nêu trên, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp thành phố Ninh Bình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường trực MTTQ các cấp thành phố thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; xây dựng các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ từ thành phố đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020”. Kết quả đánh giá xếp loại hàng năm, 100% Uỷ ban MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém.

Công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp được chú trọng theo hướng đảm bảo đủ về số lượng, nâng dần về chất lượng. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở được đổi mới theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả; trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố đã biểu dương khen thưởng 84 tập thể, 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ thành phố phát động.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được, 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ thành phố luôn được MTTQ tỉnh đánh giá, xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận 5 bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh; năm 2015, 2017 được UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng cờ thi đua; năm 2017 được Chính phủ tặng Bằng khen. Nhiều tập thể và cá nhân trong hệ thống MTTQ các cấp từ thành phố tới khu dân cư được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng.

Lê Xuân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả