Thời sự Thứ sáu, 21/06/2019 08:03

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thời gian qua các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, các chi bộ đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 4/12/2018 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trách nhiệm của ban chi ủy và đồng chí bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ cao hơn; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong chi bộ được phát huy tốt hơn. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đưa vào sinh hoạt định kỳ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thực hiện việc phân công cấp ủy viên từ tỉnh đến cơ sở định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; duy trì tổ chức giao ban cụm xã, tiểu khu; đối thoại trực tiếp với nhân dân.Việc phân công cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ của nhiều chi ủy nghiêm túc và chu đáo hơn; nội dung sinh hoạt đã có những đổi mới, phong phú, thiết thực. Đảng viên đã tích cực tham gia sinh hoạt, phát biểu ý kiến thảo luận, xây dựng nghị quyết của chi bộ. Do vậy, được dư luận cán bộ, đảng viên ở cơ sở đồng tình, phấn khởi và đánh giá cao.

Tuy nhiên, một số nơi nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng còn những mặt hạn chế cần khắc phục như: Một số ít đảng viên ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ chưa nghiêm túc, còn tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt nhưng không có lý do; công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ của chi ủy và bí thư chi bộ có nơi chưa chu đáo, toàn diện, nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chưa đầy đủ theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác tư tưởng ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; việc kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ, chi ủy và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế; điều hành sinh hoạt của một số bí thư chi bộ còn lúng túng, thiếu linh hoạt, chưa phát huy được trí tuệ của tập thể; ý kiến phát biểu của đảng viên còn ít, nhất là đảng viên trẻ; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa cụ thể…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm cho sinh hoạt chi bộ đạt được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, trong thời gian tới các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy trong việc chỉ đạo duy trì nền nếp, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh, cấp ủy viên các cấp được phân công về dự sinh hoạt chi bộ quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy định về dự sinh hoạt với chi bộ ở đảng bộ, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nền nếp việc phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã định kỳ hằng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Kịp thời chỉ đạo giải quyết có hiệu quả theo thẩm quyền các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên được phản ánh qua dự sinh hoạt chi bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 4/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ về công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ và kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, quy định, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ.

Minh Châu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả