Xây dựng Đảng Thứ tư, 24/04/2019 08:23

Để những nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Sau khi nghị quyết được ban hành, điều quan trọng nhất là đưa nghị quyết vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện sao cho có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay, nhưng chậm đi vào cuộc sống... đó là câu hỏi mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu luôn trăn trở. Đối với tỉnh ta, vấn đề này đã từng bước được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá bằng nhiều việc làm cụ thể, sáng tạo, sát với thực tiễn, từng bước được nhân dân ghi nhận.

Thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên minh HTX tỉnh có nhiều giải pháp giúp đỡ xã Khánh Dương (Yên Mô) trong phát triển kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập. Trong ảnh: Thăm mô hình trồng hẹ ở xã Khánh Dương. Ảnh: Anh Tuấn
Thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Liên minh HTX tỉnh có nhiều giải pháp giúp đỡ xã Khánh Dương (Yên Mô) trong phát triển kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập. Trong ảnh: Thăm mô hình trồng hẹ ở xã Khánh Dương. Ảnh: Anh Tuấn

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đầu tiên và quan trọng là việc tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu nghị quyết. Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo việc học tập, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tùy theo nội dung, tính chất của nghị quyết để mời báo cáo viên cấp trên về truyền đạt; các nghị quyết do bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp quán triệt và được truyền hình trực tiếp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tham gia học tập. Do được quán triệt nhiều lần, ở nhiều cấp và viết bài thu hoạch đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của nghị quyết, qua đó thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; trong đó xác định điều quan trọng nhất là nghị quyết phải được người đứng đầu nêu gương trong tổ chức thực hiện. Hàng năm Tỉnh ủy đều lựa chọn một chủ đề cụ thể để cán bộ “nêu gương” thực hiện; năm 2019 chủ đề được chọn là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống của nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; nội dung của chủ đề được cụ thể hóa tại mỗi cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng thờ ơ, vô cảm; đồng thời thể hiện rõ hơn sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, từ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai của tuần đầu tháng; chỉ đạo biên tập cuốn sách “128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh” để làm tư liệu phục vụ nội dung sinh hoạt; sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca, là những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động của Bác, liên hệ thực tiễn để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo; đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong tháng, hình thành Sổ vàng ghi “Gương sáng đảng viên” ở các cơ quan, đơn vị, đã tạo ra hiệu ứng tích cực, sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã đi vào nề nếp, thường xuyên. Với sự đổi mới thường xuyên, liên tục này, Chỉ thị 05 thực sự đã “sống” trong nhân dân, sức lan toả ngày càng cao.

Thực hiện Nghị quyết về đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đồng thời giúp các xã đặc thù vươn lên phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 140-QĐ/TU, ngày 1/3/2016 “Về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù”; đến nay có 56 cơ quan, đơn vị phụ trách, 99 doanh nghiệp kết nghĩa với 56 xã đặc thù. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã thường xuyên tham mưu chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, đánh giá để rút kinh nghiệm; đến nay các cơ quan, đơn vị phụ trách phối hợp với doanh nghiệp kết nghĩa đã ủng hộ, giúp đỡ các xã đặc thù tổng giá trị trên 50 tỷ đồng; giúp đỡ xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và củng cố các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho địa phương, giúp đội ngũ cán bộ, công chức xã đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội... Sau 3 năm triển khai thực hiện đã có 23/56 xã đặc thù về đích nông thôn mới; đồng thời sơ kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên cấp mình về dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư. Đối với cấp huyện và cơ sở đã trở thành nền nếp, nhưng đối với cấp tỉnh đây là chủ trương mới nhằm đưa cán bộ tỉnh về với cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn ở khu dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 56 đồng chí cán bộ cấp tỉnh định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt chi bộ, thực hiện từ ngày 1/7/2018. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không bố trí hội nghị vào ngày mùng 3 hàng tháng để thuận lợi cho việc đi dự sinh hoạt chi bộ. Cán bộ được phân công đi dự có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ về Thường trực Tỉnh ủy và gửi về các đảng bộ trực thuộc tỉnh, nơi được phân công dự sinh hoạt chi bộ. Thông qua đó các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất, bước đầu tạo được ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Cán bộ đi dự sinh hoạt đã sâu sát, nắm chắc hơn tình hình thực tiễn ở khu dân cư; giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, có sự đổi mới, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, vì cơ sở, Nghị quyết đã dần được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 và các chủ đề năm của Tỉnh ủy, 13/13 Đảng bộ trực thuộc đã đăng ký chủ đề, nội dung, việc làm xuyên suốt trong năm, đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện. Cụ thể, Thành ủy Ninh Bình xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm thi đua theo các khối; kết quả chấm điểm, đánh giá thi đua và biểu dương trao cờ luân lưu, khen thưởng các tập thể, cá nhân tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; phê bình bằng văn bản đối với cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời có chế tài xử lý nếu bị phê bình lần thứ 3. Huyện ủy Kim Sơn xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm thi đua các đảng bộ, chi bộ; thực hiện việc chấm điểm chéo giữa các khối để xếp loại thi đua hàng tháng; kết quả xếp loại thi đua hàng tháng là căn cứ để đánh giá xếp loại tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị của huyện cuối năm; đồng thời chỉ đạo in ấn, phát hành đến các chi bộ “Sổ ghi đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hàng quý các chi bộ bình chọn những đảng viên tiêu biểu để ghi sổ. Huyện ủy Yên Khánh duy trì nghiêm túc, nền nếp giao ban cụm xã; tích cực đăng ký thực hiện điểm, thí điểm nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị để nhân rộng trong huyện và toàn tỉnh. Thành ủy Tam Điệp tập trung thực hiện chủ đề “Giám sát lời nói đi đôi với việc làm”... Đó là những giải pháp cụ thể góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn với đời sống xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận.

Có thể khẳng định, bằng những phương pháp, cách thức cụ thể, trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt nhưng cũng rất quyết liệt, bền bỉ, kiên trì để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, qua đó vị trí, vai trò lãnh đạo, uy tín của các cấp ủy Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã đề ra.

Nguyễn Khánh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả