Giáo dục Thứ bảy, 17/08/2019 15:32

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một chủ trương lớn, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Ngày 13/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị 02/2008/CT-TTg về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, công tác khuyến học, khuyến tài đã đạt được nhiều thành tích, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Hội Phụ nữ phường Ninh Khánh khen thưởng học sinh giỏi vượt khó. Ảnh: PV
Hội Phụ nữ phường Ninh Khánh khen thưởng học sinh giỏi vượt khó. Ảnh: PV

Cùng với phong trào khuyến học, khuyến tài trong cả nước, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh ta trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, có nhiều chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, động viên nhân dân tham gia học tập. Ngày 5/4/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/5/2013 về việc xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020. 

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng lan tỏa, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, góp phần quan trọng vào thành công chung của giáo dục tỉnh Ninh Bình. Phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng dân cư khuyến học, đơn vị học tập được đẩy mạnh. 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng được Trung tâm học tập cộng đồng, nhiều trung tâm hoạt động có hiệu quả.

Hệ thống Hội Khuyến học phát triển mạnh về tổ chức và hội viên từ tỉnh đến cơ sở, số lượng hội viên hiện nay là trên 300 nghìn người, chiếm tới 32% dân số toàn tỉnh. Hội đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực vận động, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm, đoàn thể, nhân dân tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học; phối hợp với các đơn vị, ban, ngành tổ chức tốt các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần khích lệ, động viên giáo viên, học sinh nỗ lực phấn đấu trong công tác dạy và học...

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của các cấp học có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh học lực khá, giỏi tăng, tỷ lệ học lực yếu giảm. Thành tích thi học sinh giỏi Quốc gia ổn định và có sự phát triển. Kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng của Ninh Bình trong nhiều năm qua luôn đứng ở tốp 10 tỉnh, thành phố có kết quả cao trong toàn quốc.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, ngày 10/5/2019, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm Chỉ thị 11, đồng thời quán triệt và thực hiện tốt 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, coi việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, coi đó là nội dung quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Hội Khuyến học tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa; đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài...

Xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của toàn dân, tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 49 của Ban Bí thư sẽ giúp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng trên mọi địa bàn dân cư. Đồng thời tạo kiện thuận lợi cho các lứa tuổi, trình độ được học tập thường xuyên, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển, góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Minh Châu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả