Quốc phòng Thứ tư, 20/11/2019 08:50

Hiệu quả phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh

Năm 2019, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ đã phối hợp chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu một cách đầy đủ, nhất quán đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; tuyên truyền, lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu trong nhân dân; nhất là sự bùng nổ thông tin trên báo mạng, điện tử... đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Do đó, đòi hỏi công tác lý luận, công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn.

Theo đó, để triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong LLVT địa phương, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Thường xuyên thông tin đầy đủ, chính xác về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nhằm kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời tuyên truyền vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chỉ đạo các lực lượng tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh và nhân dân.

Hiệu quả rõ nét là Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đã phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội; chủ trương, chính sách, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; công tác quốc phòng, quân sự địa phương gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt chế độ thông tin tình hình chính trị, thời sự thế giới, khu vực, trong nước, các vấn đề được nhân dân, LLVT quan tâm; kịp thời tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội và địa phương; tuyên truyền về biển, đảo; Luật An ninh mạng...

Qua đó, kịp thời giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh và các tầng lớp nhân dân, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho các tầng lớp nhân dân về chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội; phối hợp có hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Đặc biệt, đã phối hợp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, do vậy chất lượng tuyển quân được nâng lên. Cụ thể: Năm 2019, bàn giao 1.600/1.600 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị trong Quân đội hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; các thanh niên lên đường nhập ngũ đều phấn khởi, tự hào, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện chủ đề công tác phối hợp năm 2019, cụ thể là: “Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy xây dựng khu vực phòng thủ các địa phương vững chắc”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ; tuyên truyền mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy; mỗi ngày một điều luật; xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo...  đã tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ nét trong các cơ quan, đơn vị, trực tiếp góp phần nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị còn tăng cường phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong LLVT địa phương. Năm 2019, đã phối hợp chỉ đạo LLVT địa phương tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, của Quân đội và địa phương trong tình hình mới; Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp và xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ khả năng, trình độ sẵn sàng chiếu đấu, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy bảo vệ cấp ủy, chính quyền và nhân dân khi có tình huống xảy ra; tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai.

Thượng tá Đinh Tiến Hóa
(Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả