Xây dựng Đảng Thứ ba, 07/05/2019 08:22

Góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ động, tập trung làm tốt công tác tham mưu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định tình hình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức các hội nghị thông báo nhanh, hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ; tham mưu công tác tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Tỉnh ủy.

Việc tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, cán bộ, đảng viên tham dự các hội nghị đạt tỷ lệ cao: Học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cấp tỉnh đạt 96,8%; cấp huyện 97,1%; cơ sở 92,5%; học tập Nghị quyết Trung ương 7 lần lượt là 98,7%, 97,8% và 94,5%... Nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết sớm, được Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

Cũng trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 chỉ thị, 4 kết luận, 1 thông tri, 15 báo cáo; tham mưu tổ chức 5 hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết; tiến hành 1 cuộc giám sát; sơ kết, tổng kết 8 chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức một số hội nghị quan trọng, trong đó có hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII), đó là: Nghị quyết số 29-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, tham mưu xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Chủ động gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, những nội dung, cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 05 để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Trọng tâm là việc thực hiện chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó năm 2018 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”; năm 2019 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những tháng đầu năm 2019, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai Chủ đề năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phát động thi đua Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền được chú trọng, thông qua nhiều hình thức phong phú, sinh động; nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng hơn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lựa chọn, cung cấp nhiều tư liệu tham gia triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham dự giao lưu, gặp mặt, tôn vinh vào dịp sinh nhật Bác do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức biên soạn, phát hành cuốn sách “128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm tài liệu để các địa phương, cơ quan, đơn vị sử dụng trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề và sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ hằng tháng. Hiện nay, Ban đang tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”.

Qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được chú trọng khắc phục, giải quyết.

Qua đó đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Vân Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả