Nhịp cầu bạn đọc Thứ tư, 19/09/2018 08:21

Cử tri hỏi cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Ninh Thắng (Hoa Lư); một số xã của huyện Gia Viễn và các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Khánh có ý kiến kiến nghị như sau:

* Cử tri xã Ninh Thắng (Hoa Lư) đề nghị tăng tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cấp xã từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất giúp địa phương có thêm nguồn kinh phí tu sửa một số công trình phúc lợi hiện đã xuống cấp, đồng thời hoàn thiện thêm một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn nợ đọng.

Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau: Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách từ năm ngân sách 2017 đến năm 2020, trong đó có tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu tiền sử dụng đất.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, trong thời kỳ ổn định ngân sách không thay đổi tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ngân sách tỉnh đã phân bổ cho ngân sách huyện phần vượt thu (gồm cả số vượt thu tiền sử dụng đất và vượt thu các khoản thu cân đối chi thường xuyên) cho các huyện, thành phố có số vượt thu điều tiết cho ngân sách tỉnh so với dự toán được giao). Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế, báo cáo HĐND cùng cấp xem xét quyết định bổ sung cho các xã, phường, thị trấn cho phù hợp với nguồn lực, điều kiện và số nợ xây dựng cơ bản của các xã ( nếu có).

* Cử tri một số xã của huyện Gia Viễn đề nghị tỉnh xem xét, nâng mức thu lệ phí chở đò khu du lịch đất ngập nước Vân Long từ 60.000 đồng/người lên 100.000 đồng/người nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trực tiếp chở đò và tăng hỗ trợ cho xã 50% phí danh lam để đầu tư xây dựng lại bến bãi phục vụ phát triển du lịch.

Về nội dung xem xét mức thu lệ phí chở đò: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Du lịch và các bên liên quan xây dựng “Dự thảo Quyết định ban hành khung giá dịch vụ sử dụng đò tuyến Vân Long- Gia Vân”; trong đó dự kiến giá dịch vụ sử dụng đò đối với người lớn là 40.000 đến 50.000 đồng/người/chuyến đò; đối với trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) là 20.000 đến 25.000 đồng/người/chuyến đò, cao hơn 2,6 đến 3,3 lần/người/chuyến đò so với giá cũ. Mức giá dự kiến đáp ứng bù đắp được chi phí cho hoạt động chở đò.

Dự thảo quyết định trên đã được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ ngày 11/5/2018 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Về nội dung hỗ trợ cho xã 50% phí danh lam: Ngân sách cấp xã được hưởng phí danh lam thắng cảnh được điều chỉnh tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm  phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình (trong đó có phí danh lam thắng cảnh) đã quy định ngân sách cấp xã được hưởng 100% số thu phí do cấp xã quản lý thu nộp ngân sách nhà nước.

* Cử tri các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Khánh đề nghị tỉnh ban hành Nghị quyết về cấp kinh phí cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp kinh phí cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Vấn đề kinh phí cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, UBND tỉnh trả lời như sau: Tại khoản 1 Điều 3,Thông tư 63/2017/TT–BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được hỗ trợ cho Ban thanh tra nhân dân chỉ rõ: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định mức kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân các xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm và cân đối cho ngân sách cấp xã để UBND cấp xã cấp cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động”.

Thực tế tại Ninh Bình đã thực hiện quy định mức hỗ trợ trên tại điểm d, khoản 3, Điều 28 Nghị quyết 33/2016/NQ- HĐND ngày 14/2/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2017 đã quy định kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân là 4 triệu đồng/xã. Thực hiện Thông Tư 63/2017/TT- BTC, từ năm 2017, ngân sách tỉnh đã bố trí tăng thêm 1 triệu đồng/xã để đảm bảo theo quy định.

Đối với Ban giám sát đầu tư cộng đồng: Tại điểm a, khoản 5, Điều 54 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, quy định: “Chi phí giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn cấp xã được cân đối trong dự toán chi của ủy ban MTTQ cấp xã và do ngân sách cấp xã đảm bảo.

Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng do HĐND xã quyết định”.

Như vậy, thẩm quyền ban hành mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn do HĐND xã quyết định, không thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh và nguồn kinh phí do ngân sách cấp xã đảm bảo.

P.B.Đ

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả