Quốc phòng Thứ năm, 21/11/2019 08:06

Công tác tuyên truyền góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, quân và dân trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay trong thời bình. Trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được đặc biệt quan tâm.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hội thi Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn giỏi năm 2019. Ảnh: T.G
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hội thi Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn giỏi năm 2019. Ảnh: T.G

Theo đó, những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 33 ngày 29/9/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị định số 152 ngày 10/10/2007, Nghị định số 02 ngày 05/1/2016 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định số 164 ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng...

Cùng với đó là Luật Quốc phòng; Luật Biên giới biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thường xuyên thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các ngành Quân sự, Công an xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về quốc phòng - an ninh, kết quả hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương.

Sở Văn hoá và Thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại tổ chức làm pa nô, treo khẩu hiệu, băng zôn, cờ để tuyên truyền, cổ động, khích lệ, động viên các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân. Trong 10 năm qua đã đăng 1.040 chuyên trang, 2.400 tin, bài, ảnh trên báo địa phương và 60.000 tin, bài trên đài truyền thanh 3 cấp.

Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm. Tiêu biểu như tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền về đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; truyền thống, kinh nghiệm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống địa phương, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và LLVT tỉnh, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cán bộ cao cấp của Quân đội qua các thời kỳ; tổ chức hội diễn, giao lưu văn hoá, văn nghệ, diễn đàn, nói chuyện truyền thống về chủ đề xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức thi đấu thể thao tạo khí thế sôi nổi ở địa phương.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X, XI, XII về phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tập trung quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hàng năm tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chỉ đạo và hướng dẫn đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành động chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng... Qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; khích lệ, động viên được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Với những việc làm trên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức ngày càng tốt hơn, từ đó đề cao trách nhiệm công dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, phát triển mạnh mẽ các phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đây là cơ sở quan trọng làm cho sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh được củng cố, tăng cường.

Vân Giang


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả