Xây dựng Đảng Thứ bảy, 16/11/2019 07:58

Chú trọng thực hiện nghiêm túc, chất lượng công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên.

Thời điểm này, thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tất cả các cấp uỷ trong toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị để tiến hành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Thực tế cho thấy trong những năm vừa qua, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện ngày càng có nền nếp và chất lượng. Hàng năm, trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cấp uỷ các cấp đã kịp thời hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung, tiêu chí xếp loại chất lượng tổ chức đảng đã được lượng hóa theo thang điểm cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tại Ninh Bình, việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng cuối năm thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự đánh giá, xếp loại của một số ít cấp ủy cơ sở chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng nên phải điều chỉnh kết quả sau khi Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên thẩm định; việc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xếp loại của các tổ chức đoàn thể có lúc còn chậm nên có ảnh hưởng đến tiến độ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế thể hiện qua việc ngại góp ý, đặc biệt là với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nắm chắc hướng dẫn triển khai công tác kiểm điểm cuối năm của cấp trên, triển khai nhầm với công tác đánh giá cán bộ cuối năm của ngành Nội vụ nên còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Việc lượng hóa theo yêu cầu của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm; có nơi chưa triển khai…

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Trong tổ chức kiểm điểm, phải phát huy dân chủ, vai trò của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. 

Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng. Cấp uỷ cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất; nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, yêu cầu, tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng xây dựng kế hoạch và biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định được công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là dịp để tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bùi Quang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả