HĐND tỉnh khóa XIV Thứ ba, 06/01/2015 08:28

Các NQ của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12: Nghị quyết (số 25)

Về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua biên chế hành chính năm 2015

HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8-3-2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22-4-2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 4-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 25-11-2014 về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2015, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

Quyết nghị:

Điều 1. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2014 tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Tổng biên chế sự nghiệp là 20.303 biên chế.

2. Biên chế cán bộ y tế xã, phường, thị trấn là 856 biên chế.

3. Tổng biên chế hành chính là 1.785 biên chế

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 17-12-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định về tổng biên chế hành chính của tỉnh năm 2015 và tổ chức thực hiện.

Điều 4. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này./.

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả