Quốc phòng Thứ tư, 27/02/2019 08:59

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Trong hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Qua đó, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Quốc Việt
Bộ đội Biên phòng Ninh Bình tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Quốc Việt

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị 05; Kế hoạch về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017, năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm xác định một số nội dung trọng tâm trong triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với duy trì thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, chất lượng thực hiện Nghị quyết của Đảng, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua..., tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Cấp ủy, các tổ chức Đảng trong BĐBP tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 để quán triệt, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của bí thư, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cấp ủy, các tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Biên phòng, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tuyên truyền trực quan thông qua các thiết chế văn hóa... Tập trung tuyên truyền thông qua việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập để phân tích, làm rõ những điểm mới của Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị theo từng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng (2015 - 2020); tuyên truyền thông qua việc biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác, những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 thông qua hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Chú trọng các hình thức tuyên truyền giáo dục ở các đơn vị cơ sở như: thi tìm hiểu, thi viết bài lịch sử, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; diễn đàn, tọa đàm, giao lưu văn nghệ với các tổ chức đoàn thể địa phương trên địa bàn.

Cấp ủy, các tổ chức Đảng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ”, gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, tập trung vào 5 nội dung chuẩn mực: Xây dựng động cơ trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao; rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao trình độ năng lực, đổi mới phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội.

Trên cơ sở chủ đề năm 2017, năm 2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cơ quan, đơn vị. Nội dung gồm: Nêu gương về tình yêu thương đối với đồng chí, đồng đội, người thân, với nhân dân; chống thờ ơ, vô cảm; nêu gương về thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; nêu gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng tác phong công tác của cán bộ, chiến sỹ khi giao tiếp, tiếp xúc làm việc với nhân dân; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nói phải đi đôi với làm.

Đặc biệt, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức Đảng hàng ngày trong giờ đọc báo tổ chức mỗi ngày đọc 1 “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” theo tài liệu 366 lời dạy, câu nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời bình do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biên soạn để cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập và làm theo.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, trên cơ sở học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiến hành xây dựng kế hoạch học tập. Trong đó, mỗi đồng chí cấp ủy viên, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy liên hệ bản thân, gương mẫu xây dựng kế hoạch thực hiện và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên liên hệ với bản thân, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch của cấp ủy và đảng viên được Đảng ủy BĐBP tỉnh và cấp ủy cấp mình quản lý, theo dõi quá trình thực hiện. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy, tổ chức Đảng cấp mình. Trên cơ sở đó, cấp ủy, các tổ chức Đảng lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại đảng viên và cán bộ hàng năm...

Với nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị 05, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được phát huy, góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân.

Vân Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả