HĐND tỉnh khóa XIV Thứ hai, 09/07/2018 10:39

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (trích)

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH.
Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH.

A.Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, trước những biến động của tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế và những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Kinh tế tiếp tục phát triển, GRDP tăng 9,45% so với 6 tháng đầu năm 2017; công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển khá; nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên; công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường và giữ vững; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực. Tổ chức tốt các hoạt động đón Xuân Mậu Tuất 2018. Tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Lễ hội Hoa Lư, 70 năm Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

B. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong điều kiện dự báo kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh sản xuất vụ mùa; chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ đông năm 2018, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2018 có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra và triển khai có hiệu quả phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, làm tốt các công tác theo phương châm “4 tại chỗ”. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án cấp bách phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng.

2. Tiếp tục phát triển công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Khuyến khích thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; các dự án có quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.

3. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 19/2018 ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo; tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chậm tiến độ, kém hiệu quả, không triển khai theo đúng cam kết; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện nghiêm chế độ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành theo quy định. Kiểm tra, rà soát đánh giá việc thực hiện các dự án trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, không để thất thoát lãng phí trong đầu tư, xây dựng.

4. Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2018, chủ động thực hiện cơ chế tạo nguồn, huy động nguồn và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Tích cực khai thác các nguồn thu cho ngân sách, nhất là nguồn thu từ thuế, phí trong các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh nhà hàng khách sạn, đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động tiểu thủ công nghiệp... Tập trung thu nợ thuế, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của pháp luật. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018.

Tổ chức thực hiện nghiêm dự toán chi thường xuyên năm 2018 theo đúng quy định; chi ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối với khả năng huy động; tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên chi ngân sách cho các mục tiêu phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo.

5. Tích cực triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội... Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các dự án đầu tư; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư; giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động du lịch, lễ hội, tín ngưỡng và tôn giáo. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh tại các khu, điểm du lịch. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn liền với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

7. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); chú trọng phát triển quy mô trường lớp và học sinh cấp học mầm non; thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học 2018-2019. Ngành Y tế tăng cường công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; không để dịch bệnh lớn xảy ra.

8. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người có công; chủ động rà soát những hồ sơ còn tồn đọng; tăng cường các giải pháp về đào tạo nghề đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ việc làm cho người lao động. Chú trọng công tác hướng nghiệp đối với học sinh THCS và THPT; triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, chú trọng tới việc bình đẳng giới; vệ sinh an toàn lao động, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

9. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo Thông báo số 911/TB-TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng Đề án đô thị thông minh.

10. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 5/2/2018 của UBND tỉnh đối với công tác giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

11. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng, công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018; tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực nội chính theo kế hoạch, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ; xây dựng lực lượng chuyên trách trong việc chủ động đấu tranh, kiểm soát tình hình phòng, chống và bảo vệ an ninh trên môi trường mạng.

12. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 đảm bảo chất lượng, tính khả thi cao. Các cấp, các ngành tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm, tổ chức tổng kết năm 2018, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh trân trọng báo cáo.

Đinh Chung Phụng
TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả