Quốc phòng Thứ sáu, 22/12/2017 17:08

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đối với Đảng bộ LLVT tỉnh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017), phóng viên Báo Ninh Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Nguyễn Công Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết TW4 ở Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Các đại biểu tham quan sáng kiến cải tiến mô hình máy bay điều khiển từ xa bằng điện của Ban CHQS huyện Yên Mô. Ảnh: Hồng Nam
Các đại biểu tham quan sáng kiến cải tiến mô hình máy bay điều khiển từ xa bằng điện của Ban CHQS huyện Yên Mô. Ảnh: Hồng Nam

Phóng viên (PV): Thời gian qua, Đảng bộ, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xin đồng chí cho biết việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trong Đảng bộ, LLVT tỉnh đã được triển khai như thế nào trong năm 2017?

Đại tá Nguyễn Công Hoan: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, nhất là sau Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Quân khu 3 và Tỉnh ủy Ninh Bình, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó, hội nghị tổ chức học tập, quán triệt được tiến hành ở 2 cấp do Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Đảng bộ trực thuộc tổ chức. Sau khi kết thúc học tập, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch nhận thức gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết; mọi đảng viên đều có kế hoạch thực hiện của cá nhân. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được gắn chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và có trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

PV: Việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được tổ chức thực hiện ở Đảng bộ, LLVT tỉnh ra sao, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Công Hoan: Trước hết, cần khẳng định việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một nội dung hết sức quan trọng trong công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ các cấp. Như trên đã nói, ngay sau khi học tập, nghiên cứu, ngoài việc viết thu hoạch nhận thức thì từng cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình thực hiện; mọi đảng viên đều có kế hoạch thực hiện của cá nhân; bên cạnh đó từng cán bộ, đảng viên phải viết Bản đăng ký phấn đấu thực hiện. Đồng thời, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng hướng dẫn để đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc nhìn thẳng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm để “tự soi, tự sửa”, qua đó kịp thời chỉ ra những mặt còn yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, những hạn chế trong thực hiện chức trách được giao, nhất là ngăn chặn ngay từ đầu những biểu hiện suy thoái và tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống xuất hiện trong nội bộ. Có thể khẳng định, đến nay, toàn Đảng bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; năm 2017 Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh gặt lúa giúp dân chạy lũ. Ảnh: Đức Lam
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh gặt lúa giúp dân chạy lũ. Ảnh: Đức Lam

PV: Đảng bộ, LLVT tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng và các đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), hướng trọng tâm vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vậy kết quả nổi bật trong năm 2017 là gì?

Đại tá Nguyễn Công Hoan: Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng hướng trọng tâm vào việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người cán bộ chủ trì các cấp. Để thực hiện tốt vấn đề này, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quy định số 765-QĐ/TU ngày 05/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Quy định số 646-QĐ/QUTW ngày 06/11/2012 của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện đồng bộ 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ quân sự, 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ chính trị, 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ hậu cần và 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ Kỹ thuật, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên các cấp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được tiến hành thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành trách nhiệm, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ nét trong các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng VMSX, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

PV: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thời gian tới Đảng bộ, LLVT tỉnh đề ra những giải pháp cơ bản nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Công Hoan: Để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung vào một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trước hết là nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Thông qua đó, để các cấp ủy, tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết theo hướng cụ thể, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Trước hết, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hàng năm. Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng, chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo thẩm quyền.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả