Quốc phòng Thứ ba, 28/03/2017 07:05

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của của Quân uỷ Trung ương, Quân khu uỷ (nay là Đảng uỷ Quân khu), trực tiếp là Tỉnh uỷ Ninh Bình, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo LLVT và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng.

Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2017. Ảnh: Hồng Nam
Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2017. Ảnh: Hồng Nam

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thông tư của Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ, ngày 1/4/1947, Uỷ ban Kháng chiến hành chính tỉnh Ninh Bình quyết định thành lập Tỉnh đội dân quân Ninh Bình. Lễ thành lập được tổ chức tại thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư). Cùng với việc thành lập Tỉnh đội dân quân, Tỉnh uỷ ra quyết định thành lập Chi bộ Tỉnh đội Ninh Bình, chỉ định đồng chí Đinh Văn San - Chính trị viên Tỉnh đội giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Lương Nhân - Tỉnh đội trưởng giữ chức Phó Bí thư; Chi bộ có 7 đảng viên.

70 năm qua, từ Chi bộ Tỉnh đội đã trưởng thành và phát triển thành Liên chi bộ, Đảng bộ Tỉnh đội (nay là Đảng bộ Quân sự tỉnh). Dưới sự lãnh đạo của của Quân uỷ Trung ương, Quân khu uỷ (nay là Đảng uỷ Quân khu), trực tiếp là Tỉnh uỷ Ninh Bình, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo LLVT và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng.

Sau khi miền Bắc được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Tỉnh đội đã lãnh đạo LLVT cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, bắt tay thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ đã quán triệt sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân, đoàn kết, tự lực tự cường; vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cụ thể của địa phương, tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi và rộng lớn.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Tỉnh uỷ Ninh Bình, LLVT tỉnh được củng cố và trưởng thành về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, tiếp tục có những đóng góp tích cực trong công cuộc đổi mới đất nước.

Thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sác nổi bật như: Công tác huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị; sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu được giao; công tác diễn tập đạt chất lượng cao; khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân xoá đói, giảm nghèo; thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội có nhiều tiến bộ.

Hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ngày càng được nâng lên; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, xây dựng cơ bản, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị được cải thiện; kho tàng vũ khí trang bị bảo đảm an toàn tuyệt đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, mối đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ, chỉ huy các cấp ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn; kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong LLVT tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào quân đội “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; kết quả công tác quốc phòng quân sự địa phương đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh phát triển.

Quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã thường xuyên quan tâm xây dựng mối đoàn kết gắn bó với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành địa phương; giữa Đảng uỷ Quân sự tỉnh với cấp uỷ các cơ quan, đơn vị xây dựng tốt mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn cách mạng. Những kết quả, thành tích trong 70 năm qua của LLVT tỉnh Ninh Bình đã khẳng định vai trò lãnh đạo sáng tạo của Đảng bộ đối với LLVT tỉnh.

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm qua, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Phát huy sức mạnh và nội lực của cơ quan, đơn vị.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh; nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực phản động, nâng cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhất là việc thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan Quân sự các cấp và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Những thành tích vẻ vang suốt chặng đường 70 năm qua của Đảng bộ Quân sự tỉnh gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là của Đảng uỷ Quân khu, của Tỉnh ủy Ninh Bình. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, những thành tựu và bài học của quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ là giá trị tinh thần vô giá, tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Ninh Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên giành những thành tích mới.

Đại tá Nguyễn Công Hoan
(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh )

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả