Xây dựng Đảng Thứ tư, 08/02/2017 09:34

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2016 là thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngay từ đầu năm 2016, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như hướng dẫn UBKT cấp huyện tham mưu cho ủy ban Bầu cử các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền có liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh. Trong đó, các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham gia Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại các địa bàn được phân công phụ trách; thẩm tra, xác minh, nhận xét, đánh giá đối với 41 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ quản lý, để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, đồng thời triển khai các bước quy trình để giới thiệu đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Riêng với Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ và một số đồng chí ủy viên UBKT, cán bộ, chuyên viên UBKT Tỉnh ủy đã tập trung triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ do ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 giao. Đồng thời phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp nhận, phân loại và kịp thời giải quyết dứt điểm hàng chục đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng gửi UBKT Trung ương như: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng; Báo cáo thực hiện Quy định số 181- QĐ/T.Ư, ngày 30-3-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật đảng viên; Báo cáo kết quả 6 năm thực hiện Kết luận số 72- KL/T.Ư, ngày 17-5-2010 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020…

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì trong việc tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức các hội nghị quán triệt về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng như: Hội nghị trực tuyến, quán triệt thực hiện Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng; các hội nghị quán triệt Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng đến tất cả các đồng chí cấp ủy viên các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo UBKT các cấp giúp cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc tổng kết công tác năm 2015, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Về kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong năm 2016, UBKT Tỉnh ủy đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành việc kiểm điểm về những khuyết điểm, vi phạm của một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Cục Thuế tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành cuộc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số đảng viên thuộc UBND huyện Gia Viễn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời thi hành kỷ luật đối với những vi phạm của một số đồng chí có khuyết điểm sai phạm và chỉ đạo thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hàng tỷ đồng.

Trong công tác giải quyết tố cáo, UBKT Tỉnh uỷ đã giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với 8 đồng chí thuộc diện quản lý và thuộc diện cấp ủy cấp dưới quản lý. UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận 94 lượt đơn thư kiến nghị, đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó, đã thụ lý giải quyết 5 đơn; lưu theo quy định 70 đơn; chuyển các cơ quan, đơn vị chỉ đạo giải quyết 19 đơn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra, giám sát tại một số tổ chức đảng ở các địa phương, cơ quan theo chương trình đề ra như: kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/T.Ư, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; cuộc giám sát 2 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/T.Ư, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”…

Với vai trò phục vụ trực tiếp, thường xuyên cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, cũng như nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao cho. Qua đó, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…; góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Là cơ sở vững chắc, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh Ninh Bình trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Ngô Xuân Lam

UBKT Tỉnh ủy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả