Quốc phòng Thứ hai, 27/03/2017 09:21

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc

Quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/T.Ư, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ra nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực nâng cao hiệu quả xây dựng và tổ chức các hoạt động trong khu vực phòng thủ. Hàng năm, Tỉnh ủy đều có nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, UBND tỉnh có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Các nghị quyết đều được xác định xây dựng KVPT tỉnh cơ bản, liên hoàn, vững chắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới.

Đồng thời khẳng định mục tiêu xây dựng KVPT phải đạt được là: “Giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH, HĐH. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng vũ trang, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống”.

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành Đề án số 04/ĐA-UBND về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2015; Đề án số 14/ĐA-UBND về việc lập quỹ quốc phòng an ninh ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện; Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và lập dự toán quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020; xây dựng và chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ thông qua từng cấp, sát thực tế, đạt chất lượng cao.

Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng có ý nghĩa cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh như: Dự án Quốc lộ 10 (Ninh Bình - Kim Sơn), dự án đường tỉnh lộ 477 (Gián Khẩu - Nho Quan), dự án đường 481 (Đường 10 - đê Bình Minh 2), tuyến đê Bình Minh 2, Bình Minh 3... Kết hợp xây dựng hệ thống làng xã chiến đấu gắn liền với xây dựng cơ sở vững mạnh, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, sức mạnh tổng hợp trong KVPT.

Tỉnh đã đầu tư nhiều tỷ đồng cho Dự án 135 phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa; thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với QP-AN, tỉnh có chủ trương và triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội cho hướng phòng thủ chủ yếu, quan trọng, căn cứ hậu phương và các KVPT then chốt…

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đứng trước thời cơ, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” cùng những khó khăn trong đời sống xã hội để đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn, gây mất ổn định trên từng địa bàn, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài.

Vì vậy, để KVPT ngày càng vững chắc, bảo đảm “xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh” trong mọi tình huống là vấn đề cấp thiết.

Để tiếp tục xây dựng KVPT ngày càng vững chắc trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân đẩy mạnh xây dựng KVPT có chiều sâu, thực chất là xây dựng các tiềm lực; trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần. Để xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của KVPT, cơ quan quân sự các cấp cần tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục QP-AN làm cho toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp ở địa phương nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT trong tình hình mới.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng tiềm lực kinh tế. Để không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế KVPT, cơ quan quân sự các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế và kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN.

Việc kết hợp đó phải được thực hiện trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp…), theo quan điểm của Đảng: mỗi bước phát triển KT-XH là một bước tăng cường tiềm lực QP-AN; từng bước đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày một đồng bộ đáp ứng cả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh. Tập trung xây dựng bộ đội địa phương theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu; xây dựng cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và năng lực quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng “hùng hậu, rộng khắp chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu động viên trong mọi tình huống”.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, có tổ chức, biên chế, trang bị phù hợp vừa lao động, sản xuất thời bình, đồng thời sẵn sàng mở rộng khi thời chiến, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, giải quyết khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo xây dựng, hoạt động KVPT. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt diễn tập KVPT (tỉnh, huyện), diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã...

Đại tá Hoàng Mạnh Cường
(Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả