Thời sự Thứ hai, 11/06/2018 10:16

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, văn minh

Cách đây vừa tròn 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 11/6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đó chính là tầm tư tưởng, đường lối chính trị, phương pháp cách mạng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 70 năm qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cùng sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, coi đây là phương thức lãnh đạo cách mạng, phương thức vận động quần chúng, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Vì thế, từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, trở thành tỉnh có nhiều điểm sáng về các phong trào thi đua yêu nước. Những năm gần đây, công tác thi đua-khen thưởng tiếp tục được Đảng bộ tỉnh quan tâm. Nhiều chủ trương chính sách về thi đua-khen thưởng được ban hành đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai sâu rộng tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến đã được phát hiện biểu dương, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” là dịp để chúng ta khẳng định giá trị, sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Lời dạy của Bác kính yêu về thi đua ái quốc sẽ trường tồn mãi với thời gian. Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình nguyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, văn minh.

Ninh Bình

Gửi bình luận






Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả