Xây dựng Đảng Thứ bảy, 04/08/2018 15:45

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng

Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh tình hình trong huyện, trong tỉnh, trong nước và quốc tế có nhiều sự kiện lớn, tác động đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì vậy công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Sơn đã tập trung chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn về những kết quả nổi bật, kinh nghiệm trong công tác Tuyên giáo của huyện Kim Sơn.

Lãnh đạo huyện Kim Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Trường Giang
Lãnh đạo huyện Kim Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Trường Giang

P.V: Thưa đồng chí, khi nói đến công tác tuyên giáo, tức là nói đến nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền... Vậy việc tham mưu, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn triển khai như thế nào?

Đ/c Bùi Thị Thúy: Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 59 văn bản chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, đồng thời tổ chức tốt việc sinh hoạt tư tưởng theo định kỳ (3 tháng/lần) tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Kết quả 100% tổ chức cơ sở đảng đều tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý lớp học, nhất là đối với các cơ sở; ý thức tham gia học tập của các đảng viên trong đảng bộ, chi bộ đều chấp hành nghiêm túc. Sau học tập 100% cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức, nội dung nghị quyết, có liên hệ thực tiễn và đề xuất kiến nghị. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết được chuẩn bị khá tốt, sát với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; việc chuẩn bị đề cương và phân công báo cáo viên được thực hiện hợp lý, có sự liên hệ, vận dụng sát với tình hình thực tiễn, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt từ 90-96%.

Công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được quan tâm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết chỉ thị, Nghị quyết, đảm bảo đúng thời gian, chất lượng. Đồng thời thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong những năm tới đạt hiệu quả hơn.

P.V: Được biết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2018 trên địa bàn huyện thời gian qua đạt kết quả rất tích cực. Xin đồng chí cho biết những đóng góp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn trong việc này?

Đ/c Bùi Thị Thúy: Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào thực chất, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện, trọng tâm thực hiện chủ đề năm 2017, năm 2018; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau học tập viết bài thu hoạch, ký cam kết thực hiện, làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét thi đua cuối năm. Tổ chức tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, ghi danh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, qua đó đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, hội nghị báo cáo viên, tổ chức tọa đàm, học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở tất cả các Đảng bộ, chi bộ. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã có tác động tích cực, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

P.V: Trong công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đóng vai trò rất quan trọng. Vậy hoạt động của đội ngũ này được Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn quan tâm ra sao, thưa đồng chí?

Đ/c Bùi Thị Thúy: Luôn xác định rõ tầm quan trọng trong hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, do đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ. Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Ban hành quyết định kiện toàn 30 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và 20 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện năm 2018, đảm bảo đủ số lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Kinh nghiệm để đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên DLXH như năm 2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện đó là chỉ đạo tổ chức hội nghị định kỳ hàng tháng theo hình thức luân phiên tại các xã, thị trấn. Nếu như trước đây việc tổ chức ở cấp huyện chỉ có các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên DLXH tham gia thì đến nay việc tổ chức luân phiên ở các xã, thị trấn có sự tham gia đầy đủ của các đảng viên trong đảng bộ, qua đó đã thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước, quốc tế, của địa phương, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Có thể khẳng định công tác dư luận xã hội được thường xuyên quan tâm, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được duy trì có nề nếp, chất lượng và hiệu quả góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

P.V: Đất nước ta đang trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với tư cách “người trong cuộc” đồng chí có chia sẻ gì về nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ làm công tác Tuyên giáo hiện nay?

Đ/c Bùi Thị Thúy: Đối tượng của công tác tuyên giáo là con người, hoạt động tuyên giáo là tác động vào tư tưởng, tình cảm, nhận thức của con người. Do đó, công tác tuyên giáo, người làm tuyên giáo phải làm chủ định hướng dư luận xã hội, phải đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên giáo, những người làm công tác này phải tiếp tục đổi mới, linh hoạt, mềm dẻo hơn; phải giải quyết được câu hỏi làm gì và làm như thế nào để thực hiện tốt hơn nữa vai trò đi trước, mở đường của công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, để gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh bức xúc về tư tưởng. Muốn vậy, cần phải có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. 

Đây là lực lượng trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, những vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn. Qua đó để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động, chống phá chế độ ta, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Đối với Kim Sơn, có thể khẳng định đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của Kim Sơn luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống; trình độ, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và những kinh nghiệm từ thực tiễn đó là cơ sở để tin rằng lực lượng cán bộ làm công tác Tuyên giáo Kim Sơn luôn xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy đảng các cấp và sự tin yêu của nhân dân.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xuân Trường 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm
Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả