Xây dựng Đảng Thứ sáu, 04/01/2019 08:20

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) : Quyết liệt nhưng không nóng vội

Xác định việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18- Hội nghị TW 6 (khóa XII) có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn. Mặc dù đây là việc khó, ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan, đơn vị và nhiều cán bộ, đảng viên, nhưng với quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ đổi mới.

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ. Ảnh: T.M
Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ. Ảnh: T.M

Triển khai khoa học,cụ thể

Ngay sau khi BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 và Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 07 - KH/TW ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 79 - KH/TU ngày 31/1/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18. Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhiệm vụ chung, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo lộ trình; nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức; những giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý, việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải bảo đảm sự ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội; quyết liệt nhưng thận trọng, không nóng vội, duy ý chí trong triển khai thực hiện; phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết và thống nhất.

Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 bảo đảm kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp.

Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quá trình thực hiện, tỉnh quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 18 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, bố trí sắp xếp lại các phòng theo đúng Quy định số 04 của Ban Bí thư. Đến nay, sau khi sắp xếp lại, đã giảm được 7 đầu mối bên trong thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo sự điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đến tháng 10/2018, đã giảm 6 phòng trực thuộc 5 sở; các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã giảm được 43 đơn vị.

Cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh đã và đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương (khóa XII) “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, qua đó đảm bảo việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Tăng kiêm nhiệm, giảm biên chế

Thực hiện Kết luận 64 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ tháng 7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương thực hiện thí điểm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó có mô hình bố trí kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn và thực hiện thí điểm ở 2 xã của huyện Yên Khánh và 2 phường ở thành phố Ninh Bình.

Sau 1 năm thí điểm thực hiện, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 911 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Theo đó, việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn (xóm), tổ dân phố được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh.

Trong đó quy định mỗi xã, phường, thị trấn có từ 20 đến 22 người, sau sắp xếp chỉ còn 11 đến 13 người; ở cấp thôn (xóm) theo quy định mỗi thôn (xóm), tổ dân phố có 10 người, sau sắp xếp còn 5 đến 6 người. Đến nay, đã có 8/8 huyện, thành phố cơ bản hoàn thành việc bố trí sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn (xóm).

Thực hiện Thông báo số 911, các huyện, thành phố đã sắp xếp, bố trí xong cho 3.705 người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác, trong đó ở cấp xã là 660 người và ở thôn, tổ dân phố là 3.045 người; bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có 116 người hoạt động không chuyên trách. Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách, vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm và trợ cấp nghỉ việc một lần do thực hiện bố trí, sắp xếp, tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là chính sách kịp thời, nhân văn của tỉnh.

Cùng với sắp xếp kiêm nhiệm đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, tại 8/8 Huyện, Thành ủy đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thành phố Ninh Bình cũng đã hoàn thành xong việc thí điểm chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Qua triển khai thực hiện, việc bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm đã nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chất lượng, hiệu quả làm việc của những chức danh kiêm nhiệm được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền ở cơ sở; góp phần thúc đẩy về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mai Lan


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả