An ninh Thứ tư, 27/12/2017 10:26

Tăng cường công tác PBGDPL đến đông đảo nhân dân

Năm 2017, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu đề ra, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở ngày càng chặt chẽ, thường xuyên, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương còn nặng về hình thức. Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL chưa được triển khai rộng rãi. Công tác ban hành văn bản về hòa giải ở cơ sở nhiều nơi chưa kịp thời.

Việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên mặc dù đã được chú trọng nhưng số lượng còn ít. Cơ chế phối hợp trong hòa giải ở cơ sở giữa cơ quan Tư pháp với ủy ban MTTQ Việt Nam còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý, thống kê, rà soát, khai thác tủ sách pháp luật chưa chặt chẽ, khoa học.

Vị trí đặt tủ sách pháp luật ở một số xã chưa thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến tìm hiểu, mượn sách báo ở tủ sách pháp luật. Số lượng đầu sách chưa đáp ứng đủ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở một số nơi chưa phát huy được hiệu quả. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện.

Để tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, thời gian tới Sở Tư pháp chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác PBGDPL.

Phát huy những hình thức PBGDPL như đối thoại chính sách, lồng ghép PBGDPL trong các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ chủ trì như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên.

Triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, chú trọng đối tượng là người dân ở vùng dân tộc miền núi, ven biển, người khuyết tật, người lao động trong các doanh nghiệp, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả