Thời sự Thứ ba, 13/08/2019 14:51

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực công tác nội chính

Sáng 13/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng ban tiếp công dân tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Sau khi nghe và nghiên cứu các báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó nhất trí đánh giá: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền,MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là: Các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm cả về số lượng đơn thư và tính chất, mức độ phức tạp của các vụ việc.

Công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư được thực hiện chặt chẽ hơn. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định các văn bản pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có nhiều tiến bộ.

Việc tổ chức thi hành pháp luật được thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Việc tăng cường năng lực của các thiết chế xây dựng, thi hành pháp luật và đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực làm công tác pháp luật đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực nội chính có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Do đó đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các chỉ thị, nghị quyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi; gắn xây dựng và hoàn thiện pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện, đảm bảo tiến độ, quy trình và chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp trong việc chỉ đạo hoạt động rà soát, kiểm tra, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, lý luận chính trị, quản lý nhà nước nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp các cấp, nhất là những cán bộ có chức danh tư pháp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngđiều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm, những vụ án có tính thời sự và các tội phạm mới phát sinh trên địa bàn. Nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà, xét xử các loại vụ án đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.

Quan tâm kiện toàn tổ chức và hoạt động của luật sư, tạo điều kiện để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, góp phần thực hiện yêu cầu trọng tâm của cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49.

Phát huy hơn nữa tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Tổ chức kiểm tra, xác minh đối với các trường hợp luật định, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp Công dân và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm tỉnh tràng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp...

Xuân Trường -  Đức lam


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm
Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả