Tin tức Thứ năm, 12/07/2018 08:23

Quyết tâm tạo chuyển biến mới, góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 941 - QĐ/TU, ngày 2/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và đi vào hoạt động từ ngày 14/7/2008, có 54 tổ chức cơ sở đảng và 2.893 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh. Ảnh: P.V
Lãnh đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh. Ảnh: P.V

Đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 27 đảng bộ, 52 chi bộ) với tổng số 3.410 đảng viên. Hiện có khoảng trên 27 nghìn lao động làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bao gồm: dịch vụ thiết yếu; tín dụng, ngân hàng; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng; nông sản, thực phẩm; giao thông, xây dựng, du lịch... hàng năm đều tăng trưởng khá, có đóng góp không nhỏ vào tổng thu ngân sách của tỉnh (năm 2017 đạt 4.235 tỷ đồng; thu ngân sách của tỉnh là 8.700 tỷ đồng). Việc làm và đời sống của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

Sau 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cùng các giải pháp đồng bộ chủ động tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở làm tốt công tác tư tưởng, định hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể quần chúng gắn liền với xây dựng doanh nghiệp với mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Do đó đã đạt những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quán triệt sâu sắc quan điểm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khẳng định vị thế, vai trò trong phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung phát huy lợi thế, tận dụng các cơ hội, tháo gỡ khó khăn, đề ra những giải pháp thiết thực như: cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, điều chỉnh kế hoạch, chiến lược... chủ động tìm hướng đi phù hợp để duy trì mức tăng trưởng ổn định, tạo đà phát triển bền vững gắn với đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế trong doanh nghiệp, tạo không khí dân chủ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao trách nhiệm xây dựng doanh nghiệp, văn hoá doanh nghiệp; từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đảm bảo tốt vệ sinh công nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Các cấp uỷ cơ sở cùng với lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân triển khai thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong doanh nghiệp và trên địa bàn. Công tác giáo dục, nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch được quan tâm; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được mở rộng; trật tự, an toàn trong các doanh nghiệp cơ bản được giữ vững, hạn chế tối đa các vụ việc lớn về trật tự, an ninh, an toàn lao động trong các doanh nghiệp.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và người lao động được coi là việc làm thường xuyên; quan tâm, định hướng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được tập trung chỉ đạo; thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng đúng quy định, sát với thực tế; công tác quản lý, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và phát triển đảng viên được quan tâm. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ kết nạp được 2.041 đảng viên mới (trong đó có 9 chủ doanh nghiệp, 10 Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc các doanh nghiệp tư nhân). Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đảm bảo hoạt động đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các giai đoạn đảm bảo số lượng, chất lượng, dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm và công tác nhân sự các kỳ Đại hội theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Việc phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng uỷ Khối theo phân cấp quản lý đảm bảo khách quan, vô tư, đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường của mỗi cá nhân. Cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng, bám sát nhiệm vụ và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ, xác định trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, Chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện đúng quy định, quy trình thủ tục; kỷ luật trong Đảng đảm bảo nghiêm minh, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác vận động quần chúng trong doanh nghiệp thường xuyên được quan tâm. Đoàn thanh niên Khối được củng cố, từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị và phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng doanh nghiệp. Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp được đổi mới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong thời điểm hiện nay khi các doanh nghiệp nhà nước đang tích cực cổ phần hóa và tiến hành thoái vốn; hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với các chính sách ưu đãi thu hút vốn đầu tư nước ngoài giúp nhanh chóng hình thành các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn nước ngoài, cùng với việc hưởng ứng phong trào “Khởi nghiệp” đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp mới được thành lập đã góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng. Do đó, để Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh ngày một phát triển và phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của mình, cấp ủy các cấp cùng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hướng về cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Khối, tích cực tham mưu với tỉnh có những cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát huy vai trò của cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều lao động, phát huy vai trò các tổ chức chính trị-xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên thông tin tình hình, nhất là những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo phải có trình độ chuyên môn giỏi, phương pháp lãnh đạo tốt, thay thế quản lý bằng quản trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn mới; chú trọng việc phân công cấp uỷ viên giữ các chức vụ quản lý và đoàn thể trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý nguồn cán bộ hiện có. Cân đối số lượng và chất lượng giữa các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối. Phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động, tích cực hơn nữa việc tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động và phát triển. Thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lưu Văn Hiền

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả