Thời sự Thứ năm, 18/05/2017 07:59

Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong một năm qua đã được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Trường Giang
Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Trường Giang

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm mới, gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua của ngành, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Cùng với những kết quả đã đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị và bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Trong công tác tuyên truyền đã quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn đảng bộ bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị quán triệt cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Đồng thời, kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sát hợp với thực tiễn của địa phương. Sau hội nghị quán triệt của tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai ở cấp mình. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai quán triệt đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đến hết tháng 11/2016, 100% các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã triển khai xong việc quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên của đơn vị, đảm bảo về nội dung, hình thức và thời gian theo kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã bảo đảm thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời và thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, góp phần làm chuyển biến, nâng cao đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả; dễ nhớ, dễ làm; kiểm tra đánh giá nghiêm túc; ngay sau quán triệt, triển khai Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 2 kế hoạch chuyên đề triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh: Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28/9/2016 về “Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần” và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 16/2/2017 về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017 do Ban Chấp hành Đảng bộ xác định là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Việc thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đánh giá cao, vừa góp phần chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp làm việc của các cơ quan, đơn vị; vừa có giá trị cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng; tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở. Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2017 đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực thi công vụ trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.Với việc thực hiện chủ đề năm 2017 do Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh xác định, kết quả bước đầu cho thấy: tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công việc được nâng cao tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị; nêu gương tình yêu thương với người thân, với nhân dân, đối với đồng chí, đồng nghiệp; chống thờ ơ, vô cảm và có ý thức tốt trong việc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được ban hành ngay sau khi tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đáp ứng được yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Phát huy những ưu điểm, kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, sau một năm thực hiện, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, quan trọng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn bám sát tình hình cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực…

Một số đơn vị đã làm tốt việc gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động, phong trào thi đua của ngành để thực hiện hiệu quả, thiết thực hơn việc học tập và làm theo Bác như: Lực lượng công an tỉnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Đảng bộ Quân sự tỉnh triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện sự trưởng thành, tiến bộ vững chắc; Huyện Yên Khánh trong phát triển kinh tế, nhiều mô hình duy trì, phát triển tốt và xuất hiện thêm nhiều mô hình, điển hình mới trong phát triển kinh tế. Thành phố Ninh Bình, Tam Điệp với phong trào xây dựng đô thị văn minh và cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố. Huyện Hoa Lư với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đoàn với hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đoàn viên thanh niên thế hệ Bác Hồ... Các cơ quan, đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được gắn với việc phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2017) hướng tới kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập nên nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên. Việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo ra chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân như công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cán bộ; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; những vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực y tế, giáo dục.. nhằm thực sự củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2016 có 60/119 xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới, chiếm 50,4% số xã trên địa bàn tỉnh; có huyện Hoa Lư được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định 140-QĐ/TU ngày 1/3/2016 về việc phân công các cơ quan, đơn vị (cấp tỉnh) phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã có tính chất đặc thù trên địa bàn để giúp các xã tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh ta đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến. Nhiều người dân tình nguyện hiến tặng giác mạc, hiến máu nhân đạo; các hộ dân ở các huyện, thành phố hiến đất, hiến công, hiến của xây dựng nông thôn mới, đi đầu trong dồn điền đổi thửa, xoá đói, giảm nghèo. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh vượt khó vươn lên phát triển sản xuất kinh doanh, ủng hộ quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, khuyến tài. Các thầy cô giáo, các bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên tận tuỵ, tâm huyết với nghề. Nhiều chiến sỹ trong lực lượng vũ trang dũng cảm giúp dân trong phòng, chống thiên tai, phòng chống tai tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự chuyển biến tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thái độ giao tiếp, ứng xử hòa nhã, xử lý công việc nhanh, hiệu quả, hạn chế việc gây phiền hà, sách nhiễu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân. ý thức tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, tiết kiệm trong sử dụng điện nước, văn phòng phẩm, thời gian làm việc… đã được quán triệt và thực hiện nghiêm túc tại nhiều cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đang góp phần làm chuyển biến tích cực đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong thời gian tới, để Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cần làm tốt một số nội dung trọng tâm: Cấp uỷ các cấp tập trung chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ, nhất là việc sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chủ đề toàn khóa và chủ đề năm 2017 do Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh xác định là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ. Khuyến khích các đơn vị thực hiện hàng tuần, mở rộng xuống đơn vị cấp thôn; cần có kiểm tra, đánh giá sơ kết hàng năm, biểu dương, khen thưởng đơn vị làm tốt, phê bình đơn vị thực hiện không nghiêm túc.

Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; cấp ủy phối hợp với cơ quan, đơn vị để lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, thảo luận về giải pháp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế ở địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện nội dung các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Lựa chọn từng vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bằng việc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất; coi trọng việc kiểm tra đột xuất. Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; rút kinh nghiệm, kiên quyết xử lý những nơi làm lướt, hình thức, đối phó. Đồng thời, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị, tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 16/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tất cả các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Thời gian hoàn thành trong quý III năm 2017.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Phạm Quang Ngọc

TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả