Thời sự Thứ tư, 10/10/2018 08:49

Phát huy truyền thống 88 năm công tác dân vận của Đảng, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI

88 năm trước, từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng, án nghị quyết về Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản thanh niên vận động, Quân đội vận động và Hội phản đế đồng minh. Đây là những tổ chức tiền thân, đặt nền móng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị sau này.

Đồng chí Mai Văn Tuất, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Mai Văn Tuất, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, đề cập đến những vấn đề căn bản, trở thành kim chỉ nam trong đường lối lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về dân vận và công tác dân vận. Năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là ngày “Dân vận của cả nước”. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10, một trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Từ đó đến nay, ngày 15/10 hằng năm đã đi vào đời sống chính trị của Đảng và nhân dân ta, động viên, nhắc nhở đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương của Đảng và lời dạy của Bác Hồ đối với công tác dân vận.

đã quyết định lấy ngày 15/10, một trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Từ đó đến nay, ngày 15/10 hằng năm đã đi vào đời sống chính trị của Đảng và nhân dân ta, động viên, nhắc nhở đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị thực hiện tốt chủ trương của Đảng và lời dạy của Bác Hồ đối với công tác dân vận.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận và sức mạnh to lớn của nhân dân, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn đặt nhiệm vụ công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả nổi bật, khá toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong tỉnh tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đổi mới việc tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị; ban hành: Nghị quyết số 08 – NQ/TU về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Quyết định số 989-QĐ/TU về Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 140 – QĐ/TU về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp giúp đỡ các xã có tính chất đặc thù; tổng kết việc chỉ đạo thành lập điểm tổ dân vận thôn, xóm; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay và ban hành Kết luận số 32-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 19 – CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; chỉ đạo thành lập Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chăm lo đến việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, bố trí cán bộ chủ chốt Ban dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền được tăng cường và có sự đổi mới. HĐND các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp và giám sát thực hiện cam kết sau chất vấn, tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. UBND các cấp đã ban hành nhiều quyết định, chương trình, đề án quan trọng, phù hợp thực tiễn của tỉnh; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”; tập trung giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; đơn giản hóa thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả hoạt động cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, xây dựng hệ thống liên thông văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính Nhà nước, UBND các cấp. UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan hữu quan phối hợp xây dựng kế hoạch hằng tháng, giải quyết dứt điểm từng vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; tổ chức đối thoại trên nhiều lĩnh vực liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, về tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, công tác quản lý đô thị, việc dồn điền, đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận đã góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 67,2%), huyện Hoa Lư đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt 32.528 tỷ đồng,...

Hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban dân vận cấp huyện, khối dân vận cơ sở và tổ dân vận thôn, xóm, phố đã bám sát chương trình công tác của cấp ủy; chủ động, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những việc mới, việc khó như: công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh du lịch, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, vận động nhân dân không tham gia hoạt động của các “đạo lạ”. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban dân vận các huyện, thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các ngành đảm bảo cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường, cơ bản đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện tổ chức thành công nhiều sự kiện tôn giáo như: Đại hội Phật giáo các cấp nhiệm kỳ 2012-2017, Đại lễ Phật đản – Phật lịch, Lễ Noel hằng năm; tổng kết phong trào “Xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”, hội nghị biểu dương “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp; hướng dẫn xây dựng 1.538 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 trên các lĩnh vực; tham mưu chỉ đạo tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018; tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong công tác dân vận tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất; triển khai Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sát cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên. Từ năm 2015 đến nay đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 107 tổ chức công đoàn, chi đoàn, chi hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Chất lượng tổ chức, số lượng đoàn viên, hội viên ngày càng được nâng lên. Hoạt động của các hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội, động viên cán bộ, hội viên đẩy mạnh các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lực lượng vũ trang trong tỉnh làm tốt công tác dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp với Ban dân vận, MTTQ, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, quan tâm xây dựng thế trận lòng dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kế thừa truyền thống vẻ vang 88 năm công tác dân vận của Đảng và phát huy những kết quả, thành tích mà công tác dân vận của tỉnh đã đạt được trong những năm qua, trong thời gian tới, trước thời cơ và thử thách mới, hệ thống dân vận của tỉnh cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các trọng tâm công tác sau đây:

Một là, Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Kết luận số 32-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX); Quyết định số 989-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo.

Hai là, Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phong cách công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm, thực sự “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, thực hiện nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, tiếp tục chỉ đạo tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; chương trình phối hợp với lực lượng vũ trang, ngành y tế, ngân hàng.

Ba là, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng của tỉnh đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động gắn với sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội; chỉ đạo thành lập mới, xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng dân tộc, tôn giáo; hướng mạnh các hoạt động thiết thực về cơ sở; phát động, cổ vũ và động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; huy động các nguồn lực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các xã có tính chất đặc thù, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, phối hợp tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động đối thoại với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Năm là, Tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đúng người, đúng việc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội nhất là ở địa bàn dân cư.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và 19 năm “Ngày Dân vận của cả nước” là dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng những quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015–2020, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Văn Tuất

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả